Trang thong tin dien tu tinh Quang Binh
 
Thủ tục hành chính Văn bản mới Thư điện tử English Cổng TTĐT (thử nghiệm)
 
Sở Nội vụ
 
 

 
 
 Bản in     Gởi bài viết  

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ  

I. Vị trí, chức năng

Chi cục Văn thư - Lưu trữ (sau đây gọi tắt là Chi cục) là tổ chức trực thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ (sau đây gọi tắt là Giám đốc Sở) tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước về văn thư, lưu trữ của tỉnh và quản lý trực tiếp tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh theo quy định của pháp luật.

Chi cục chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nội vụ, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước trực thuộc Bộ Nội vụ.

Chi cục có tư cách pháp nhân, con dấu, có tài khoản riêng, có trụ sở đặt tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, kinh phí hoạt động của Chi cục do ngân sách Nhà nước cấp theo quy định pháp luật;

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1 Giúp Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ sau:

a. Tham mưu cho Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm, các chương trình, đề án, dự án và tổ chức thực hiện chế độ, quy định về văn thư, lưu trữ;

b. Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về văn thư, lưu trữ;

c. Tham mưu cho Giám đốc Sở thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt “Danh mục tài liệu hết giá trị” của Lưu trữ lịch sử của tỉnh;

d. Thẩm định, trình Giám đốc Sở phê duyệt “Danh mục nguồn và thành phần tài liệu thuộc diện nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh”;

đ. Thẩm định, trình Giám đốc Sở phê duyệt “Danh mục tài liệu hết giá trị” bảo quản tại cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh;

e. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác văn thư, lưu trữ;

g. Phối hợp với các Phòng liên quan của Sở Nội vụ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ;

h. Phối hợp với Thanh tra Sở Nội vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về văn thư, lưu trữ;

i. Tham mưu giúp Giám đốc Sở tổ chức kiểm tra chấn chỉnh công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị theo quy định;      

k. Thực hiện báo cáo, thống kê về văn thư, lưu trữ;

l. Sơ kết, tổng kết công tác văn thư, lưu trữ;

m. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng về công tác văn thư, lưu trữ;

n. Quản lý tổ chức, biên chế, cơ sở vật chất, vật tư, tài sản và kinh phí theo quy định của pháp luật và theo quy định phân cấp quản lý của Sở Nội vụ và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nội vụ  quy định.

2. Giúp Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện nhiệm vụ Lưu trữ lịch sử của tỉnh:

a. Giúp giám đốc Sở hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp;

b. Thu thập hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử của tỉnh;

c. Phân loại, chỉnh lý, xác định giá trị, thống kê, sắp xếp hồ sơ, tài liệu;

d. Bảo vệ, bảo quản tài liệu lưu trữ tại Chi cục;

đ. Tu bổ phục chế và bảo hiểm tài liệu lưu trữ;

e. Xây dựng công cụ tra cứu và tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu, tư liệu lưu trữ;

g. Thực hiện một số dịch vụ công về lưu trữ;

III. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Chi cục: Chi cục Văn thư - Lưu trữ có Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng.

Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục.

Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Cơ cấu tổ chức:

a. Phòng Hành chính - Tổng hợp;

b. Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ;

c. Phòng Thu thập - Chỉnh lý;

d. Phòng bảo quản, khai thác, sử dụng tài liệu (bao gồm Kho chuyên dụng).

3. Biên chế:

Biên chế của Chi cục được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong tổng số biên chế công chức và biên chế sự nghiệp của Sở Nội vụ.

Công chức, viên chức thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ phải có đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức, viên chức văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 15/12/2010

[Trở về]
Xem thêm:
     Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở.
     Chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Sở.
     Chức năng, nhiệm vụ của Phòng tổ chức - Biên chế.
     Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Công chức - Viên chức.
     Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Cải cách hành chính.
     Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Xây dựng chính quyền.
     Quyết định khen thưởng tháng 6 năm 2013 
     Thể lệ cuộc thi viết về "Gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc" tỉnh Quảng Bình năm 2013 
 
 
  
   
Sơ đồ website    |    Gửi bài cho BBT    |    Weblinks    |    Trao đổi - Góp ý    |    Liên hệ quảng cáo
Top
 

© TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG BÌNH

Cơ quan quản lý và vận hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Địa chỉ: Số 06 Hùng Vương - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình

Điện thoại: (052) 3823457; Email: banbientap@quangbinh.gov.vn

Ghi rõ nguồn "" khi phát hành lại thông tin từ Website này