Trang thong tin dien tu tinh Quang Binh
   
Thủ tục hành chính Văn bản mới Thư điện tử English Cổng TTĐT (thử nghiệm)
Kết quả hoạt động CCHC
 Bản in     Gởi bài viết  
Báo cáo công tác Cải cách hành chính năm 2007 tại Văn phòng UBND tỉnh

Thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2007 - 2010, Văn phòng UBND tỉnh đã triển khai được nhiều nội dung về cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ thủ hành chính, đã phối hợp với ngành chức năng tham mưu tổ chức sơ kết thực hiện cơ chế một cửa ở một số sở, ban ngành, huyện, thành phố trong tỉnh; triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC của UBND tỉnh năm 2007.

I. NHỮNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2007:

1. Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả mục tiêu, yêu cầu cải cách thể chế:

a. Tiếp tục cải tiến và tổ chức thực hiện tốt quy trình xây dựng và ban hành văn bản

- Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với cơ quan chức năng tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 24/8/2007 kèm theo Quy chế tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý và quản lý đơn khiếu khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định số 114/QĐ-VPUBND ngày 15/3/2007 kèm theo Kế hoạch số cải cách hành chính năm 2007, Quyết định số 222/QĐ-VPUBND ngày 01/6/2007 ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ Văn phòng UBND tỉnh; Quyết định số 593/QĐ-VPUBND ngày 15/12/2006 ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; xây dựng xong Đề án kèm theo Tờ trình số 443/VPUBND ngày 17/10/2007 về Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND tỉnh.

- Các quyết định của Văn phòng UBND tỉnh trước khi ban hành có sự tham gia của các phòng, ban, trung tâm, chuyên viên liên quan và tổ chức thực hiện. Đối với các văn bản liên quan đến hoạt động phối hợp của các ngành, các địa phương cũng đã được lấy ý kiến tham gia rộng rãi để tiếp thu chọn lọc bổ sung trước khi ban hành.

- Năm 2007, Văn phòng UBND tỉnh đã cùng các ngành tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 4914 văn bản, trong đó văn bản quy phạm pháp luật 28, Quyết định 2665, Chỉ thị 19, công văn thường 2202. Riêng Văn phòng UBND tỉnh ban hành 476 công văn đi, trong đó Quyết định 37 văn bản; Nhìn chung thể thức, nội dung và chất lượng ban hành văn bản theo quy định ngày càng được nâng cao và chưa có sai sót gây hậu quả đáng tiếc xẩy ra.

b. Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan chức năng có liên quan tập trung rà soát và phát hiện những văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, hết hiệu lực, mâu thuẩn, chồng chéo hoặc không phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành, đề nghị UBND tỉnh bãi bỏ, sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới, như:

- Những văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh ban hành để thực hiện cam kết với tổ chức nước ngoài liên quan đến Tổ chức thương mại Thế giới (WTO);

- Những văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành về một số lĩnh vực như: Phòng, chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí trước khi có Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Nhà nước mới ban hành;

- Phối hợp thực hiện tốt công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, của UBND tỉnh và lập danh mục văn bản đã rà soát báo cáo lên Chủ tịch UBND tỉnh;

- Thực hiện đăng tải văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh trên Công báo do UBND tỉnh phát hành để thông tin đến các tổ chức và cá nhân trong ngoài tỉnh;

- Văn phòng đã rà soát lại các văn bản do Văn phòng UBND tỉnh ban hành để xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới như: Quyết định số 593/QĐ-VPUBND ngày 15/12/2006 ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; Quyết định số 222/QĐ-VPUBND ngày 01/6/2007 ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ Văn phòng UBND tỉnh; các đề án về: Đề án số 113/ĐA-VPUBND ngày 14/3/2007 về Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu trữ; Đề án sô 402/ĐA-VPUBND ngày 20/9/2007 về Công báo Điện tử; Đề án kèm theo Tờ trình số 443/VPUBND ngày 17/10/2007 về Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND tỉnh.

c. Thực hiện cơ chế một cửa.

Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh về ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính, trong đó giúp UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại các sở, ban ngành liên quan và tại các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã đạt được những kết quả ban đầu rất quan trọng, được nhân dân, doanh nghiệp đồng tình ủng hộ.

Duy trì cơ chế một cửa tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh trong hoạt động của UBND tỉnh về tiếp công dân định kỳ hàng tháng, tuần; nhận đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh theo Dự án CCHC công thí điểm.

Văn phòng UBND tỉnh đã triển khai thực hiện Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương và Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 28/9/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đã xây dựng xong Đề án cải cách thủ tục hành chính một cửa, gửi Sở Nội vụ thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai trong tháng 11 năm 2007. Trong thời gian chờ phê duyệt Đề án, Văn phòng UBND tỉnh đã chỉ đạo chuyên viên nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về các lĩnh vực: Đầu tư; xây dựng; đất đai của tổ chức và hộ tịch có liên quan yếu tố nước ngoài thực hiện đúng thủ tục và rút ngắn thời gian quy định từ 7 ngày làm việc xuống 5 ngày làm việc.

Nhìn chung công tác công tác cải cách hành chính tại Văn phòng UBND tỉnh đã triển khai khá đầy đủ, kịp thời với yêu cầu nhiệm vụ cải cách trong năm 2007, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện cải tiến lề lối làm việc, giải quyết nhanh các việc yêu cầu của tổ chức và cá nhân, tránh gây phiền hà, và chủ động phòng, chống các hiện tượng tiêu cực có thể xẩy ra trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh.

2. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước:

Văn phòng UBND tỉnh đã kiện toàn tổ chức bộ máy theo Đề án số 14/ĐA-VPUBND ngày 12/01/2006, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh; phân công bổ sung trách nhiệm trong Lãnh đạo Văn phòng và quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của các phòng, ban, trung tâm và cá nhân; tạo điều kiện thuận lợi để các phòng, ban, trung tâm, cán bộ, công chức, viên chức phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm trước tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh.

Sau kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường cán bộ, hoạt động của các phòng, ban, trung tâm đã đi vào ổn định và có nền nếp, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cử các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh, thay đổi, bổ sung mới các thành viên các Ban chỉ đạo của Văn phòng như: Ban chỉ đạo CCHC, Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ cơ sở, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế chi tiêu nội vụ, Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí.v.v..

3. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức:

a. Đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức:

Bổ nhiệm mới 02 trưởng phòng; thỏa thuận bổ nhiệm và đề nghị bổ nhiệm 03 cán bộ (02 Trưởng phòng, 01 Phó Văn phòng); tiếp nhận bổ sung 04 công chức, viên chức; thuyên chuyển 01 công chức; xét bổ nhiệm 01 công chức dự bị vào ngạch công chức; đề nghị thẩm định kết quả tuyển dụng 01 viên chức; chuyển loại cho 01 viên chức từ loại C lên viên chức loại A; tuyển dụng 01 Hợp đồng theo Nghị định 68; quyết định nghỉ chế độ hưu trí 01 công chức; quyết định nghỉ công tác để nghỉ chế độ hưu trí 01 Phó Giám đốc Trung tâm, thông báo chế độ hưu trí cho 01 công chức đến tuổi nghỉ hưu.

Tổ chức thực hiện Quyết định số 58/2006/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 của UBND tỉnh về quy định tạm thời một số điểm về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, công chức dự bị và viên chức, đã phân cấp đến các Trung tâm trực thuộc, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sự nghiệp thực hiện tốt quyền tự chủ, nâng cao kỹ năng quản lý, điều hành theo cơ chế mới nhà nước đã quy định. Văn phòng đã sao gửi các văn bản liên quan đến các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu thực hiện.

Việc quản lý, tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức đã có sự phân công, phân cấp toàn diện, giao quyền quyết định cho các đơn vị sự nghiệp trong việc tuyển dụng, tiếp nhận, thực hiện chế độ, chính sách như bổ nhiệm, kỷ luật, nâng bậc lương, đối với ngạch chuyên viên trở xuống theo đúng quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp nhà nước đã ban hành.

b. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức:

Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác quản lý, quy hoạch cán bộ, Văn phòng đã tổ chức rà soát cán bộ (A1) thuộc diện Ban thường vụ quản lý cho 08 cán bộ đã quy hoạch dự nguồn.

Cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng trong năm 2007: Thạc sĩ 02 đ/c (01 đ/c đã TN); quản lý hành chính nhà nước chương trình chuyên viên 03 đ/c; Đại học chuyên môn, nghiệp vụ tại chức 02 đ/c (TN); đăng ký học cử nhân chính trị 04 đ/c.

4. Cải cách tài chính công:

Đến nay đã có 03 Trung tâm thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ, các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng UBND tỉnh quản lý:

- Trung tâm Tin học;

- Trung tâm Công báo;

- Trung tâm Lưu trữ.

Trong đó: Trung tâm Tin học, Trung tâm Công báo hoạt động độc lập, tự chủ kể cả ngân sách được tách ra từ ngân sách của Văn phòng UBND tỉnh đầu năm 2007, Trung tâm Lưu trữ được tách ra từ đầu tháng 10 năm 2007.

Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công. Thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan Văn phòng theo Chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Công tác cải cách tài chính công trong năm 2007 đã triển khai được một số việc, chủ yếu là tập trung rà soát lại để tăng cường quản lý và sử dụng nguồn kinh phí ngân sách cấp năm 2007, đảm bảo sử dụng ngân sách đúng mục đích, hiệu quả và tiết kiệm.

5. Thực hiện mục tiêu, yêu cầu từng bước hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước:

Trụ sở làm việc của Văn phòng UBND tỉnh đã được xây dựng kiên cố hiện đại, bố trí đủ phòng làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức; cơ sở vật chất và trang thiết bị đầy đủ, từng bước hiện đại, 100% cán bộ, chuyên viên được trang bị máy vi tính để làm việc.

Tổ chức vận hành mạng cục bộ, mạng diện rộng hoạt động thông suốt, có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu khai thác của cán bộ, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh với các đầu mối từ các sở, ngành, huyện, thành phố trong tỉnh. Thường xuyên duy trì đều đặn công tác cập nhật lên mạng các loại thông tin, trong đó cập nhật Website, phục hoạt hoạt động điều hành, quản lý của UBND tỉnh và các đơn vị địa phương trong tỉnh. Tuy nhiên, công tác tin học hóa quản lý hành chính nhà nước ở tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, đang khắc phục dần để vươn lên làm tốt công tác tin học đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa.

Chế độ hội họp, thông tin báo cáo được cải tiến, kỷ cương, kỷ luật hành chính của cán bộ, công chức, viên trong thực thi nhiệm vụ được nâng cao.

6. Công tác chỉ đạo điều hành:

Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2007, được triển khai thực hiện đến phòng, ban, trung tâm và cán bộ, công chức, viên chức; phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc tham mưu cho UBND tỉnh về công tác tuyên truyền, xây dựng chương trình cải cách hành chính của tỉnh.

Hàng năm, Văn phòng UBND tỉnh đã kết hợp công tác tổng kết năm, đánh giá tình hình về công tác chỉ đạo, hoạt động trong cơ quan về thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính, bổ sung ban chỉ đạo cải cách hành chính của Văn phòng, để tập trung chỉ đạo sát hơn với nhiệm vụ cải cách hành chính, phát huy những việc đã làm được và khắc phục những hạn chế, tồn tại về công tác cải cách hành chính cho năm sau.

Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, dự kiến khai trương hoạt động trong tháng 11/2007, đồng thời chỉ đạo tiếp tục thực hiện Dự án CCHC công thí điểm một cửa tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh do Văn phòng UBND tỉnh quản lý.

 Tóm lại: Thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2007 - 2010, Văn phòng UBND tỉnh đã triển khai được nhiều nội dung về cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ thủ hành chính, đã phối hợp với ngành chức năng tham mưu tổ chức sơ kết thực hiện cơ chế một cửa ở một số sở, ban ngành, huyện, thành phố trong tỉnh; triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC của UBND tỉnh năm 2007.

  7. Kiến nghị, đề xuất:

Đề nghị các sở, ban ngành, các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh để làm tốt công tác:

- Tham mưu, phục vụ cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh công tác chỉ đạo, điều hành về các lĩnh vực của tỉnh nói chung, trong đó trọng tâm về công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh.

- Tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND tỉnh đảm bảo thủ tục, thời hạn giải quyết công việc đối với tổ chức, cá nhân đúng pháp luật.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2008:

Căn cứ vào Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; căn cứ Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 28/9/2007 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ, nhiệm vụ chủ yếu của Văn phòng UBND tỉnh về thực hiện cải cách hành chính năm 2008 là: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, coi khâu đột phá là cải tiến thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND tỉnh; nâng cao năng lực điều hành; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao của Văn phòng UBND tỉnh; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cụ thể có các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1.  Về tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước:

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ngày 14/04/2006 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh và Đề án số 14/ĐA-VPUBND ngày 12/01/2006 của Văn phòng UBND tỉnh về tổ chức bộ máy hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh.

- Tiếp tục hoàn thiện trang Website của tỉnh đảm bảo các thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội chính xác, phong phú phục vụ công tác xúc tiến đầu tư, phục vụ tổ chức và cá nhân khai thác, nghiên cứu học tập trên mạng.

- Tích cực triển khai Công báo Điện tử của tỉnh sớm đi vào hoạt động trong tháng 12 năm 2007, đảm bảo nội dung đăng tải văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh ban hành và từng bước đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã.

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ mới và mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính hiện nay về phát triển kinh tế hội nhập quốc tế, về phòng, chống tham nhũng; tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan hành chính nhà nước.

2. Xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức:

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức phẩm chất cho cán bộ, công chức gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Tiếp tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo về lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính theo quy định của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

- Đề nghị Sở Nội vụ điều chuyển, tăng cường công chức cho Văn phòng UBND tỉnh tại những vị trí của cán bộ, chuyên viên đã điều động đi công tác khác, nghỉ chế độ hưu trí và chỉ tiêu biên chế mới được bổ sung trong năm.

- Làm thủ tục đánh giá, bổ nhiệm, cán bộ thuộc Văn phòng UBND tỉnh quản lý để bổ nhiệm, đề bạt theo đúng quy định.

- Rà soát đội ngũ cán bộ thuộc diện quản lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để đề nghị bổ sung quy hoạch cán bộ theo quy định.

3. Cải cách tài chính công:

- Trên cơ sở kiểm tra, đôn đốc tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ; Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND ngày 18/12/2006 của UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính công và ngân sách năm 2007 tại Văn phòng UBND tỉnh để có kế hoạch hành động cụ thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ... Nhất là việc mua sắm phương tiện làm việc, chi phí tiếp khách, sử dụng xe công, điện thoại công ... kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

- Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

4. Hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước:

- Tăng cường quản lý, sử dụng có hiệu quả phương tiện, thiết bị làm việc hiện có. Tập trung đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc đối với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND tỉnh.

- Tham mưu giúp UBND tỉnh mở rộng màng lưới tin học diện rộng từ tỉnh đến cơ sở, tạo điều kiện cho chính quyền có phương tiện, thiết bị làm việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Đảm bảo an ninh mạng cục bộ, mạng diện rộng hoạt động thông suốt, ứng dụng công nghệ thông tin có chất lượng trong hoạt động.

- Từng bước nâng cấp máy vi tính có chất lượng cao cho cán bộ, công chức, viên chức trong Văn phòng để sử dụng làm tốt công tác tham mưu, phục vụ cho UBND tỉnh.

5. Công tác chỉ đạo, điều hành:

Triển khai công tác kiểm tra thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo quy định của nhà nước về cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND tỉnh, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và thời gian giải quyết công việc đối với tổ chức, cá nhân nhất là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và các chuyên viên tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND tỉnh.

Nguồn (Báo cáo số: 483/BC-VPUBND)

[Trở về]
Các tin đã đăng:
     Những kết quả đạt được từ công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ Cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2007
     Báo cáo kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính quý I, nhiệm vụ Cải cách hành chính quý II năm 2007.
     Báo cáo sơ kết 3 năm (2003-2006) thực hiện cơ chế
     Báo cáo tổng kết thực hiện công tác Cải cách hành chính giai đoạn I (2001-2005) và tiếp tục đẩy mạnh Cải cách hành chính giai đoạn II (2006-2010)
 
  
Tìm kiếm tin tức
TIN TRONG TỈNH
THÔNG TIN TRA CỨU
Văn bản qppl tỉnh
Công báo tỉnh
Thư viện pháp luật
Danh bạ thư điện tử
Niên giám lãnh đạo
Danh bạ điện thoại các đơn vị
 
    Top
   |    Gửi bài cho BBT    |    Weblinks    |    Trao đổi - Góp ý    |    Liên hệ quảng cáo

© TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG BÌNH

Cơ quan quản lý và vận hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Địa chỉ: Số 06 Hùng Vương - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình

Điện thoại: (052) 3823457; Email: banbientap@quangbinh.gov.vn

Ghi rõ nguồn "" khi phát hành lại thông tin từ Website này