Trang thong tin dien tu tinh Quang Binh
 
Thủ tục hành chính Văn bản mới Thư điện tử English Cổng TTĐT (thử nghiệm)
Thông tin Quy hoạch
 Bản in     Gởi bài viết  
Đề cương nhiệm vụ và dự toán lập bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015

(Website Quảng Bình) - Ngày 18 tháng 4 năm 2008, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 754/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán lập bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015. Theo đó, phạm vi thực hiện, sự cần thiết, nguyên tắc chung, những căn cứ và các khu vực bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản của tỉnh đến năm 2015 cụ thể như sau:
I. Phạm vi thực hiện bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015.

Bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản đến năm 2015 với các khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh: như khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; Khoáng sản đã được điều tra, đánh giá hoặc thăm dò, phê duyệt trữ lượng mà không nằm trong quy hoạch của cả nước và đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và đối với các khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép thăm dò của Bộ Tài nguyên và Môi trường mà không đưa vào quy hoạch thăm dò của cả nước.

II. Sự cần thiết phải lập bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015.

Việc lập bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015 là một việc làm có ý nghĩa thiết thực nhằm:

- Làm căn cứ cho việc cấp giấy phép thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản;

- Đáp ứng nhu cầu cấp thiết về vật liệu xây dựng của địa phương;

- Quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật.

III. Hiện trạng các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản:

1. Khảo sát, thăm dò khoáng sản:

Từ năm 1979 đến nay Bộ Công nghiệp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp 6 giấy phép thăm dò khoáng sản. Trong đó 2 giấy phép thăm dò vàng, 3 giấy phép thăm dò đá vôi đá sét xi măng, 1 giấy phép thăm dò sét gạch ngói; đã bàn giao cho UBND tỉnh 31 khu vực để tỉnh quản lý và cấp giấy phép khai thác tận thu.

2. Đánh giá hiện trạng các hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản:

Khai thác, chế biến khoáng sản ở tỉnh Quảng Bình đã được phát triển một cách mạnh mẽ trong những năm qua, nhiều khu vực khoáng sản đã được đưa vào khai thác có hiệu quả, đảm bảo môi trường, đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho xây dựng các công trình, sản xuất của các nhà máy, góp phần giả quyết việc làm, xoá đói, giảm nghèo, tăng thu cho ngân sách của tỉnh.

Đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản của các tổ chức, cá nhân không ngừng phát triển. Khai thác, chế biến khoáng sản chủ yếu là vật liệu xây dựng quy mô nhỏ, công nghệ - thiết bị chủ yếu là cơ giới và bán thủ công.

* Những tồn tại chủ yếu trong 1ĩnh vực hoạt động khoáng sản của tỉnh Quảng Bình là:

a. Còn nhiều khu vực khoáng sản chưa được tìm kiếm đánh giá, thăm dò, nhất là nhóm khoáng sản kim loại, do đó hạn chế việc đầu tư và hiệu quả kinh tế trong hoạt động khai thác;

b. Do nhu cầu cấp thiết của các công trình nhà nước nên một số hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản chưa theo quy hoạch khoáng sản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c. Một số khoáng sản hoạt động khai thác nhưng chưa thăm dò đánh giá trữ lượng nên đã làm hạn chế hiệu quả đầu tư;

d. Một số tổ chức, cá nhân chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật.

IV. Nguyên tắc chung về bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình.

Bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phải lập theo các nguyên tắc:

- Khai thác sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên khoáng sản phục vụ cho nhu cầu trước mắt, đồng thời có tính đến sự phát triển của khoa học, công nghệ và nhu cầu khoáng sản trong tương lai;

- Bảo đảm yêu cầu bảo vệ tài nguyên môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh và các tài nguyên thiên nhiên khác;

- Bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phải kết hợp chặt chẽ với đảm bảo quốc phòng, an ninh và các quy định của Luật Khoáng sản;

- Bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản của tỉnh phải phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản của cả nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

V. Những căn cứ để lập bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015.

1. Tiềm năng về tài nguyên khoáng sản:

Tiềm năng về tài nguyên khoáng sản rất phong phú, nhiều điểm, mỏ khoáng sản đã được khai thác sử dụng.

2. Chính sách của Đảng và Nhà nước:

Nhà nước đầu tư cho việc quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng thời kỳ; tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; có chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư dự án khai thác gắn liền với chế biến tại chổ khoáng sản ở vùng điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; dự án khai thác, chế biến có công nghệ tiên tiến, đảm bảo môi trường làm ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao; bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật.

3. Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh:

Bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản là một phần của quy hoạch phát triển công nghiệp khai khoáng đến năm 2015 của tỉnh đã được phê duyệt, phù hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh và phải phù lợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản của cả nước được Chính phủ phê duyệt.

4. Hiện trạng khai thác khoáng sản tỉnh Quảng Bình:

Khoáng sản vật liệu xây dựng đã được khai thác chủ yếu từ cuộc chiến tranh chống Mỹ đến nay. Nhiều khu vực khai thác để xây dựng công trình giao thông như đường Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành đã ngừng khai thác. Nhiều mỏ khai thác ngày càng ổn định và phát triển.

VI. Các khu vực bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015.

Tổng số khu vực bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản đến năm 2015 là 60 khu vực mỏ.

Trong đó:

- 14 mỏ cát xây dựng, diện tích 196 ha;

- 08 mỏ sắt và 06 mỏ Laterit, diện tích 193 ha;

- 11 mỏ sét gạch ngói, diện tích 77 ha;

- 05 mỏ đá xây dựng, diện tích 24 ha;

- 04 mỏ vàng, diện tích 230 ha;

- 03 mỏ sét xi măng, diện tích 286 ha;

- 02 mỏ mangan, xã Hồng Hoá và xã Hoá Sơn, diện tích 45 ha;

- 02 mỏ Silicit phụ gia xi măng, diện tích 11 ha;

- 01mỏ Wonfram, xã Kim Hoá, diện tích 05 ha;

- 01 mỏ Cericit, xã Cự Nẫm, diện tích 10 ha;

- 01 mỏ Phosphorit, xã Ngân Thuỷ, diện tích 01 ha;

- 01 mỏ phiến sét than, xã Thanh Hoá, diện tích 05 ha;

- 01 mỏ nước khoáng nóng Thanh Lâm, xã Ngư Hoá, diện tích 02 ha.

Đ.C
(Theo Quyết định số 754/QĐ-UBND )

[Trở về]
Các tin đã đăng
     Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2015
     Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông tỉnh Quảng Bình đến năm 2020
     Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Quảng Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
     Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2001 - 2010
     Quy hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội hành lang kinh tế dọc đường Hồ Chí Minh thuộc tỉnh Quảng Bình đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020
     Quy hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội hành lang kinh tế Quốc lộ 12A đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020
     Quy hoạch tổng thể phát triển sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo tỉnh giai đoạn từ 2006 đến 2010 và định hướng đến 2015.
     Quy hoạch phát triển dạy nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006 - 2010
     Quy hoạch tổng thể khoa học, công nghệ tỉnh Quảng Bình đến năm 2010
     Đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Bình đế năm 2005 và định hướng đến năm 2010
     Quy hoạch ngành Văn hoá – Thông tin thời kỳ 2001 – 2010
     Quy hoạch ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thời kỳ 2001 – 2010
 
  
Tìm kiếm tin tức

CON SỐ - SỰ KIỆN

DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Rao vat, Rao vat binh phuoc, Dinh gia sim, Spam sms, Sim so dep, Rao vặt đà lạt, Day xam, Sim so dep, Sim so dep, Sim phong thuy, Sim so dep gia re, Sim phong thuy, Game Bigone, Game iwin, game mobile, Game Avatar, Đăng ký 3g Mobifone Đăng ký 3g MIU Mobifone, Đăng ký 3g Mobifone, thiết kế nội thất biệt thự, thiết kế nhà đẹp


Villas in Ciputra Hanoi, Houses in Tay ho Hanoi, Apartments in Ciputra Hanoi, Villas in Tay ho Hanoi, Apartments for rent tay ho, Houses for rent Hanoi, Cho thue can ho ciputra, Tay ho apartment rental, Keangnam apartmenst rental, Apartments indochina plaza, Bán biệt thự hồ tây, Bán căn hộ ciputra, Apartments in royal city hanoi, Apartments ciputra hanoi, Apartment in times city, Villas houses in ciputra hanoi


Sim so dep, Sim so dep gia re, Sim phong thuy, Sim vinaphone, Sim viettel, Sim mobifone, Chon so vinaphone, Sim nam sinh, Sim so dep viettel, Sim so dep gia re

 
    Top
   |    Gửi bài cho BBT    |    Weblinks    |    Trao đổi - Góp ý    |    Liên hệ quảng cáo

© TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG BÌNH

Cơ quan quản lý và vận hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Địa chỉ: Số 06 Hùng Vương - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình

Điện thoại: (052) 3823457; Email: banbientap@quangbinh.gov.vn

Ghi rõ nguồn "" khi phát hành lại thông tin từ Website này