Trang thong tin dien tu tinh Quang Binh
 
Thủ tục hành chính Văn bản mới Thư điện tử English Cổng TTĐT (thử nghiệm)
Chương trình, Kế hoạch phát triển
 Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới đến năm 2010

(Website Quảng Bình) - Ngày 29/6/2009, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 1519/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới đến năm 2010. Theo đó, mục đích yêu cầu và nội dung cụ thể của Kế hoạch như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành và gia đình, cá nhân trong việc thực thi pháp luật về bình đẳng giới.

2. Tiếp tục phổ biến sâu rộng đến các cấp chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và gia đình, cá nhân về Luật Bình đẳng giới với mục tiêu: Xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội cho nữ trong phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam, nữ và thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.

3. Nghiên cứu, xây dựng hoặc đề xuất bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Bình đẳng giới, nhằm đảm bảo cho việc thi hành thống nhất, đồng bộ, đúng pháp luật.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

a) Tổ chức hội nghị phổ biến, học tập:

- Cấp tỉnh:

Quý III và quý IV năm 2009, tổ chức các hội nghị tập huấn cho cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, cán bộ tư pháp - hộ tịch, mặt trận, phụ nữ ở cấp huyện và ở các xã, phường, thị trấn và đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. Mở các lớp bồi dưỡng chuyên sâu cho Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân.
Quý IV năm 2009, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức thuộc tỉnh tổ chức học tập cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình.

- Cấp huyện:

Quý IV năm 2009, tổ chức các hội nghị tập huấn, học tập cho cán bộ chủ chốt ở cấp huyện, cấp xã, báo cáo viên pháp luật cấp huyện và cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương. Đồng thời chỉ đạo các xã, phường, thị trấn từ nay đến hết năm 2010, tổ chức học tập cho cán bộ các ban, ngành, đoàn thể cấp xã, các trưởng khu phố, tổ dân phố, thôn, làng, bản, tổ hòa giải và các tổ chức khác ở địa bàn; tập trung tổ chức tuyên truyền, phổ biến, học tập sâu rộng thường xuyên cho các tầng lớp nhân dân ở các cụm dân cư, ở các khu hành chính (thôn, làng, tiểu khu, bản, tổ dân phố...) đặc biệt chú trọng việc phổ biến, học tập trong đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

b) Công tác tổ chức tuyên truyền:

Với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của từng địa phương, từng sở, ban, ngành, từng cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền từ nay đến cuối năm 2010 với các hình thức khác nhau như:

- Sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, pa nô, áp phích, các trạm tin, bảng tin sử dụng tài liệu là các bài giới thiệu chuyên đề, hỏi đáp, ấn phẩm, phát hành các tờ gấp, băng hình, băng, đĩa tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ lồng ghép nội dung tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, tổ chức tọa đàm, trao đổi hoặc thông qua các cuộc họp, kỳ sinh hoạt, các lễ hội có đông người tham gia để tuyên truyền.

- Kết hợp tuyên truyền nội dung Luật Bình đẳng giới với việc nêu gương các điển hình tiên tiến cũng như phê phán các hành vi vi phạm Luật Bình đẳng giới.

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu Luật Bình đẳng giới theo địa bàn hoặc theo từng giới tính, đoàn thể.

2. Mục tiêu đến cuối năm 2010

Mục tiêu 1:
Thực hiện các quyền bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động - việc làm, xóa đói - giảm nghèo.

- Phấn đấu đạt tỷ lệ 50% lao động nữ trong tổng số người lao động được tạo việc làm mới. Đảm bảo tỷ lệ phụ nữ được tuyển mới đã qua đào tạo nghề trên 40%.

- Phấn đấu giảm 50 số hộ nghèo do nữ làm chủ hộ.

- Phấn đấu có 80% số hộ gia đình nghèo do nữ làm chủ hộ có nhu cầu được vay vốn để xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm.

- Phấn đấu có 100% phụ nữ là nạn nhân của tệ nạn mại dâm có nhu cầu đều được dạy nghề.

- Tăng tỷ lệ lao động nữ được đào tạo lên 35%, trong đó đào tạo nghề là 25%.

Mục tiêu 2: Thực hiện quyền bình đẳng giới trong giáo dục

- Xóa mù chữ cho 100% phụ nữ trong độ tuổi dưới 40.

- Đảm bảo tỷ lệ tương đương về giới tính của học sinh phổ thông.

- Giảm tỷ lệ học sinh nữ bỏ học là 0,2% ở bậc tiểu học, 2% cấp THCS và 0,75% cấp trung học phổ thông.

- Phấn đấu tăng tỷ lệ nữ đạt từ 48% trở lên trong tổng số người được đào tạo từ cao đẳng, đại học và trên đại học trong các doanh nghiệp và khu vực hành chính sự nghiệp.

- Tăng tỷ lệ đi học chung của nữ ở bậc trung học cơ sở lên trên 90%, bậc trung học phổ thông lên trên 50%; trong đó lưu ý tăng tỷ lệ đi học chung của nữ ở các vùng sâu, vùng xa và dân tộc thiểu số.

- Phấn đấu đạt trên 97,6% số trẻ em gái trong độ tuổi tốt nghiệp chương trình tiểu học.

- Tăng tỷ lệ nữ cán bộ công chức được bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý hành chính Nhà nước lên trên 35%.

Mục tiêu 3: Thực hiện các quyền bình đẳng giới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

- Tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt 78,3%.

- Tỷ lệ nạo, hút thai đến hết năm 2010 giảm thêm 5%.

- Tăng tỷ lệ phụ nữ có thai được khám thai đủ 3 lần lên 60%, có chất lượng đạt trên 90% và từ 90% trở lên phụ nữ có thai được khám thai trước khi sinh.

- 100% huyện có cơ sở tư vấn về sức khỏe sinh sản.

- Phấn đấu có 100% phụ nữ là nạn nhân của tệ nạn mại dâm có nhu cầu đều được chữa bệnh;

- Tăng tuổi thọ trung bình của phụ nữ trong tỉnh lên trên 72 tuổi vào năm 2010.

- Giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản xuống còn 60/100.000 số trẻ sinh ra sống.

- Tăng tỷ lệ phụ nữ được tiếp cận dịch vụ y tế lên 95%.

- Phấn đấu 100% các trạm y tế đều có nữ hộ sinh và 80% trạm y tế có bác sĩ.

- Có 100% cơ sở y tế đảm bảo cung cấp thuốc, vật tư thường xuyên cho làm mẹ an toàn, chăm sóc thai sản an toàn, 90% cán bộ y tế thôn có đủ thuốc và dụng cụ thiết yếu phục vụ đỡ đẻ sạch, an toàn.

Mục tiêu 4: Nâng cao vai trò, vị trí và tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong bộ máy lãnh đạo.

- Phấn đấu tăng tỷ lệ đảng viên nữ đạt từ 50% trở lên trong tổng số đảng viên kết nạp mới.

- Phấn đấu tăng tỷ lệ nữ lãnh đạo các cấp lên trên 25%.

- Tất cả các tổ chức giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, doanh nghiệp và các cơ quan, đoàn thể có từ 40% lao động nữ trở lên và có cán bộ nữ tham gia trong ban lãnh đạo.

Mục tiêu 5: Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh.

- Kiện toàn, củng cố tổ chức của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp.

- Không để xảy ra tình trạng tội phạm mua bán phụ nữ và trẻ em gái trên phạm vi toàn tỉnh.

- Tất cả cán bộ hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ ở các sở ngành và các địa phương trong tỉnh đều được bồi dưỡng kỹ năng hoạt động.

- Phấn đấu 100% cán bộ lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cấp huyện được tập huấn nâng cao nhận thức về bình đẳng giới.

- Đảm bảo 100% các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển kinh tế
- Xã hội 5 năm và hằng năm của các ngành và địa phương.

Đ.C
(Theo Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 29/6/209 của UBND tỉnh)

[Trở về]
Các tin đã đăng
     Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển nguồn nhân lực qua đào tạo nghề tỉnh Quảng Bình đến năm 2010 và 2015
     Dự án đầu tư theo chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng đến năm 2010 thuộc BQL rừng phòng hộ huyện Quảng Trạch
     Mục tiêu, các chỉ tiêu và những nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2009
     Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đến năm 2010
     Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn năm 2008 - 2010
     Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2008
     Chương trình phát triển Du lịch giai đoạn 2006 - 2010.
     Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006 - 2010.
     Chương trình phát triển Thủy sản giai đoạn 2006 - 2010.
     Chương trình phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp và ngành nghề nông thôn tỉnh giai đoạn 2006 - 2010.
     Chương trình phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2005-2010
     Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả Giáo dục - Đào tạo, tiếp tục đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực Quảng Bình giai đoạn 2006-2010
     Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2000-2010
     Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ hội nhập giai đoạn 2006-2010
     Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006-2010
     Chương trình hành động về công tác gia đình giai đoạn 2006-2010
     Chương trình phát triển nguồn nhận lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Quảng Bình đến năm 2020
     Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2010
     Chương trình xóa đói giảm nghèo - Giải quyết việc làm tỉnh giai đoạn 2006 - 2010.
 
  
Tìm kiếm tin tức

CON SỐ - SỰ KIỆN

DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Rao vat, Rao vat binh phuoc, Dinh gia sim, Spam sms, Sim so dep, Rao vặt đà lạt, Day xam, Sim so dep, Sim so dep, Sim phong thuy, Sim so dep gia re, Sim phong thuy, Game Bigone, Game iwin, game mobile, Game Avatar, Đăng ký 3g Mobifone Đăng ký 3g MIU Mobifone, Đăng ký 3g Mobifone, thiết kế nội thất biệt thự, thiết kế nhà đẹp


Villas in Ciputra Hanoi, Houses in Tay ho Hanoi, Apartments in Ciputra Hanoi, Villas in Tay ho Hanoi, Apartments for rent tay ho, Houses for rent Hanoi, Cho thue can ho ciputra, Tay ho apartment rental, Keangnam apartmenst rental, Apartments indochina plaza, Bán biệt thự hồ tây, Bán căn hộ ciputra, Apartments in royal city hanoi, Apartments ciputra hanoi, Apartment in times city, Villas houses in ciputra hanoi


Sim so dep, Sim so dep gia re, Sim phong thuy, Sim vinaphone, Sim viettel, Sim mobifone, Chon so vinaphone, Sim nam sinh, Sim so dep viettel, Sim so dep gia re

 
    Top
   |    Gửi bài cho BBT    |    Weblinks    |    Trao đổi - Góp ý    |    Liên hệ quảng cáo

© TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG BÌNH

Cơ quan quản lý và vận hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Địa chỉ: Số 06 Hùng Vương - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình

Điện thoại: (052) 3823457; Email: banbientap@quangbinh.gov.vn

Ghi rõ nguồn "" khi phát hành lại thông tin từ Website này