Trang thong tin dien tu tinh Quang Binh
 
Thủ tục hành chính Văn bản mới Thư điện tử English Cổng TTĐT (thử nghiệm)
Chương trình, Kế hoạch phát triển
 Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ III tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII vào năm 2010

(Website Quảng Bình) - Thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 30/CT-TU ngày 24/8/2004 của Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; Kế hoạch số 25/HĐTĐKT-VI ngày 17/4/2009 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về Tổ chức Đại hội Thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lân thứ VIII vào năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua toàn tỉnh lần thứ III như sau:
I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Đánh giá đúng kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước kể từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ II đến nay, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đổng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong những năm tới trên cơ sở các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh.

2. Biểu dương thành quả chung của phong trào thi đua yêu nước, các tập thể, cá nhân Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các ngành nghề, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân... nhằm tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay để nhân rộng cho mọi người học tập. Nội dung thi đua cần cụ thể, thiết thực gắn bó với nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người và của cộng đồng, tập trung vào những nhiệm vụ có tính chất đột phá như mục tiêu tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, phòng chống các tệ nạn xã hội… xác định mốc thời gian hoàn thành cho từng mục tiêu, tiêu chí thi đua rõ ràng, dễ hiểu.

3. Thông qua Đại hội tiếp tục rút ra các bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 39/CT-TW của Bộ Chính trị và thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng.

4. Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh đảm bảo trang trọng, thiết thực, thực hành tiết kiệm, tránh phô trương hình thức.

II. NỘI DUNG VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Những việc cần làm từ nay đến Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh.


a) Tổ chức quán triệt các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phối hợp với cấp uỷ Đảng, Chính quyền các cấp, các tổ chức, đơn vị trong tỉnh tổ chức quán triệt, học tập Luật Thi đua, Khen thưởng; tổ chức sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 25/HĐTĐKT-VI của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Chỉ thị số 30/CT-TW của Thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ III tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII vào năm 2010, thời gian hoàn thành trong tháng 10/2009.

b) Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và phát động phong trào thi đua.

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân theo tinh thần 5 nội dung phát động thi đua của Thủ tướng Chính phủ tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Các Sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, đơn vị trong tỉnh cần có kế hoạch, biện pháp thi đua cụ thể, thi đua lập được những thành tích mới, có những công trình, sản phẩm chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ III tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh trong hai năm 2009 và 2010. Trong quý III - 2009, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh cùng với các cơ quan thông tin đại chúng họp bàn triển khai kế hoạch tuyên truyền cho Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội thì đua yêu nước toàn tỉnh.

c) Xây dựng các mô hình và điển hình tiên tiến xuất sắc.

Mỗi địa phương, mỗi ngành, đơn vị, tổ chức cần tập trung xây dựng và lựa chọn được các mô hình, điển hình tiên tiến; làm tốt công tác tuyên truyền giới thiệu học tập các điển hình để nhân rộng; bên cạnh những điển hình tiên tiến đã có cần chú trọng việc phát hiện các điển hình và nhân tố mới thực sự nổi trội trong các phong trào thi đua yêu nước được quân chúng, tập thể suy tôn để có kế hoạch biểu dương và đề nghị các hình thức khen thưởng kịp thời.

d) Tiến hành bình xét, suy tôn các danh hiệu thi đua.

Để chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ III tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, đơn vị có kế hoạch cụ thể bồi dưỡng, lựa chọn các cá nhân, tập thể đủ tiêu chuẩn theo Quyết định số 38/QĐ -TTg ngày 30/6//999 của Thủ tướng Chính phủ về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; tiến hành lựa chọn chiến sĩ thi đua cấp tỉnh đề nghị chiến sĩ thi đua toàn quốc, đảm bảo dân chủ, công khai, báo cáo lên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét làm thủ tục trình UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét trình Nhà nước tuyên dương vào dịp 1/5, 2/9 năm 2010.

2. Hình thức, nội dung và thời gian tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh.

a) Đối với cấp cơ sở:

- Hình thức tổ chức: “Hội nghị biểu dương gương người tốt, việc tốt”.

- Thành phần: Những người lao động giỏi, lao động sáng tạo và đại diện các tập thể lao động giỏi, lao động sáng tạo.

- Thời gian: Tổ chức Hội nghị 1/2 ngày và hoàn thành trong quý I - 2010.

- Nội dung hội nghị: Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2005 - 2010, nhằm biểu dương gương người tốt, việc tốt.

b) Đối với các huyện, thành phố và các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh:

- Hình thức tổ chức: “Hội nghị điển hình tiên tiến”.

- Thành phần và số lượng đại biểu: Do Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện, thành phố, các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh xem xét, tham mưu đề xuất với lãnh đạo của cấp mình thống nhất để ấn định số lượng đại biểu cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng Sở, ngành, địa phương mình bao gồm các Chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến, đại diện các tập thể tiên tiến, đảm bảo tính cân đối hợp lý về số lượng.

- Thời gian: Tổ chức Hội nghị 1/2 ngày và hoàn thành trong quý II - 2010.

- Nội dung Hội nghị: Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2005 - 2010, nhằm biểu dương thành tích của các ngành, các địa phương, các lĩnh vực, các tập thể và cá nhân tiên tiến xuất sắc.

c) Ở tỉnh:

- Hình thức tổ chức: Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ III.

- Thời gian: Tổ chức Đại hội từ 1 ngày đến 1 ngày rưỡi, hoàn thành trong quý III năm 2010.

- Thành phần và số lượng đại biểu: Do Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng định (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể của ngành, địa phương, tổ chức, đơn vị thông qua Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp để tham mưu cho UBND tỉnh lựa chọn những đại biểu ưu tú nhất, đảm bảo tính cân đối, hợp lý đại biểu đại diện cho các ngành, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, dân tộc, tôn giáo, đại biểu nữ và đại biểu thế hệ trẻ (có kế hoạch hướng dẫn phân bổ đại biểu riêng).

- Nội dung Đại hội:

+ Tổng kết phong trào Thi đua yêu nước từ sau Đại hội Thi đua toàn tỉnh lần thứ II, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng trong những năm tới.

+ Báo cáo tham luận của các điển hình tiên tiến (tập thể và cá nhân).

+ Tuyên dương thành tích các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc.

+ Phát động thi đua tiếp nối.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào Kế hoạch của UBND tỉnh, yêu cầu UBND các huyện, thành phố, các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện của cấp mình. Tổ chức Hội nghị biểu dương, Hội nghị điển hình tiên tiến từ cơ sở lên phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

2. Quá trình triển khai định kỳ hàng tháng báo cáo về UBND tỉnh thông qua Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) để theo dõi và phối hợp giải quyết. Trước khi tổ chức Hội nghị 01 tháng báo cáo cho Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh nội dung, thời gian, cách tiến hành Hội nghị để phân công người theo dõi, chỉ đạo. UBND tỉnh giao cho Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh lập kế hoạch phối hợp chỉ đạo điểm một số đơn vị để rút kinh nghiệm chung trong toàn tỉnh.

Đ.C
(Theo Kế hoạch số 1634/KH-UBND ngày 24/7/2009)
[Trở về]
Các tin đã đăng
     Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015
     Định hướng - giải pháp để thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA tỉnh Quảng Bình giai đoạn từ nay đến năm 2015
     Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới đến năm 2010
     Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển nguồn nhân lực qua đào tạo nghề tỉnh Quảng Bình đến năm 2010 và 2015
     Dự án đầu tư theo chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng đến năm 2010 thuộc BQL rừng phòng hộ huyện Quảng Trạch
     Mục tiêu, các chỉ tiêu và những nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2009
     Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đến năm 2010
     Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn năm 2008 - 2010
     Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2008
     Chương trình phát triển Du lịch giai đoạn 2006 - 2010.
     Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006 - 2010.
     Chương trình phát triển Thủy sản giai đoạn 2006 - 2010.
     Chương trình phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp và ngành nghề nông thôn tỉnh giai đoạn 2006 - 2010.
     Chương trình phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2005-2010
     Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả Giáo dục - Đào tạo, tiếp tục đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực Quảng Bình giai đoạn 2006-2010
     Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2000-2010
     Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ hội nhập giai đoạn 2006-2010
     Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006-2010
     Chương trình hành động về công tác gia đình giai đoạn 2006-2010
     Chương trình phát triển nguồn nhận lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Quảng Bình đến năm 2020
     Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2010
     Chương trình xóa đói giảm nghèo - Giải quyết việc làm tỉnh giai đoạn 2006 - 2010.
 
  
Tìm kiếm tin tức

CON SỐ - SỰ KIỆN

DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Rao vat, Rao vat binh phuoc, Dinh gia sim, Spam sms, Sim so dep, Rao vặt đà lạt, Day xam, Sim so dep, Sim so dep, Sim phong thuy, Sim so dep gia re, Sim phong thuy, Game Bigone, Game iwin, game mobile, Game Avatar, Đăng ký 3g Mobifone Đăng ký 3g MIU Mobifone, Đăng ký 3g Mobifone, thiết kế nội thất biệt thự, thiết kế nhà đẹp


Villas in Ciputra Hanoi, Houses in Tay ho Hanoi, Apartments in Ciputra Hanoi, Villas in Tay ho Hanoi, Apartments for rent tay ho, Houses for rent Hanoi, Cho thue can ho ciputra, Tay ho apartment rental, Keangnam apartmenst rental, Apartments indochina plaza, Bán biệt thự hồ tây, Bán căn hộ ciputra, Apartments in royal city hanoi, Apartments ciputra hanoi, Apartment in times city, Villas houses in ciputra hanoi


Sim so dep, Sim so dep gia re, Sim phong thuy, Sim vinaphone, Sim viettel, Sim mobifone, Chon so vinaphone, Sim nam sinh, Sim so dep viettel, Sim so dep gia re

 
    Top
   |    Gửi bài cho BBT    |    Weblinks    |    Trao đổi - Góp ý    |    Liên hệ quảng cáo

© TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG BÌNH

Cơ quan quản lý và vận hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Địa chỉ: Số 06 Hùng Vương - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình

Điện thoại: (052) 3823457; Email: banbientap@quangbinh.gov.vn

Ghi rõ nguồn "" khi phát hành lại thông tin từ Website này