Tra cuu so dien thoai co dinh truc tuyen

Tra cứu số điện thoại cố định các tỉnh thành phố

Có thể tra cứu theo tên thuê bao và/hoặc địa chỉ hoặc theo số điện thoại


  Chọn tỉnh thành

  Tra cứu theo
Tên thuê bao:
tìm gần đúng
  Ví dụ: "Nguyễn Văn A"  hay "Trung tâm Tin học"
  Tra cứu theo
Địa chỉ thuê bao:
tìm gần đúng
  Ví dụ: "06 Hùng Vương"

  Tra cứu theo
Số điện thoại:
Ví dụ: "823457"

           

© Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: (052) 823457 (ext: 403/402/405)