DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ KHO BẠC NHÀ NƯỚC

 

 

Địa chỉ hộp thư chung:

kbnnquangbinh@kbnn.vn

Địa chỉ hộp thư tiếp dân:

kbnnquangbinh@kbnn.vn

-------- & --------

 

TT Họ tên Chức vụ

Địa chỉ thư điện tử

1

Đào Hữu Khuyến

Giám đốc

khuyendh@kbnn.vn

2

Võ Đức Khả

Phó Giám đốc

khavd@kbnn.vn

3

Võ Thị Thoài

Phó Giám đốc

thoaivt@kbnn.vn

4

Nguyễn Khắc Liệu

Trưởng phòng

lieunk@kbnn.vn

5

Hoàng Tiến Dơn

Trưởng phòng

donht@kbnn.vn

6

Nguyễn Thanh Hải

Trưởng phòng

haint01@kbnn.vn

7

Đào Hoàng Liêm

Trưởng phòng

liemdh@kbnn.vn

8

Hoàng Xuân Cường

Trưởng phòng

cuonghx@kbnn.vn

9

Đỗ Thị Lệ

Trưởng phòng

ledt@kbnn.vn

10

Phạm Viết Long

Trưởng phòng

longpv@kbnn.vn

11

Nguyễn Xuân Thẩm

Trưởng phòng

thamnx@kbnn.vn

12

Trần Đại Sơn

Trưởng phòng

sontd@kbnn.vn

13

Lê Văn Quynh

Phó phòng

quynhlv@kbnn.vn

14

Hoàng Thị Nữ

Phó phòng

nuht@kbnn.vn

15

Phạm Đình Hải

Phó phòng

haipd@kbnn.vn

16

Phạm Tiến Bình

Phó phòng

binhpt@kbnn.vn

17

Hồ Đại Thắng

Phó phòng

thanghd@kbnn.vn

18

Nguyễn Thị Hoa

Phó phòng

Hoant01@kbnn.vn

19

Trương Thị Dung

Phó phòng

dungtt03@kbnn.vn

20

Nguyễn Văn Hào

Chuyên viên

haonv@kbnn.vn

21

Hoàng Vĩnh Phúc

Chuyên viên

phuchv@kbnn.vn

22

Cao Thị Nghiên

Cán sự

nghienct@kbnn.vn

23

Mai Thị Huệ

Chuyên viên

huemt01@kbnn.vn

24

Nguyễn Khoa Tân

Chuyên viên

tannk@kbnn.vn

25

Nguyễn Thị Cúc

Chuyên viên

cucnt01@kbnn.vn

26

Đào Hữu Khánh

Cán Sự

khanhdh01@kbnn.vn

27

Lê Ngọc Ban

Chuyên viên

banln@kbnn.vn

28

Lê Trung Duyệt

Chuyên viên

duyetlt@kbnn.vn

29

Nguyễn Thị Mai Hương

Cán Sự

huongntm02@kbnn.vn

30

Nguyễn Đình Hoàng

Chuyên viên

hoangnd@kbnn.vn

31

Nguyễn Thị Thắm

Kế Toán Viên

thamnt01@kbnn.vn

32

Nguyễn Thị Hồng

Kế Toán Viên TC

hongnt01@kbnn.vn

33

Nguyễn Thị Lan Hồng

Kế Toán Viên

hongntl@kbnn.vn

34

Đặng Quang Thọ

Kế Toán Viên

thodq@kbnn.vn

35

Trần Thị Phương Thảo

Kế Toán Viên

thaottp04@kbnn.vn

36

Võ Đức Công

Kế Toán Viên TC

congvd@kbnn.vn

37

Nguyễn Thanh Phúc

Kế Toán Viên

phucnt01@kbnn.vn

38

Trần Thị Phương Cúc

Kế Toán Viên

cucttp@kbnn.vn

39

Dương Mỹ Ngọc

Kế Toán Viên TC

ngocdtm@kbnn.vn

40

Đào Thị Huỳnh Loan

Kiểm ngân

loandh@kbnn.vn

41

Nguyễn Hồng Phúc

Thủ Quỹ

phucnh@kbnn.vn

42

Hoàng Thị Lệ Thu

Kế Toán Nội Bộ

thuhtl@kbnn.vn

43

Lê Trần Anh Tuấn

Chuyên viên

tuanlta@kbnn.vn

44

Nguyễn Thị Hạnh

Văn Thư

hanhnt03@kbnn.vn

45

Đỗ Thị Thu Sương

Chuyên viên

suongdtt@kbnn.vn

46

Hoàng Ngọc Sơn

Chuyên viên

sonhn01@kbnn.vn

47

Hoàng Thị Bích Liên

Kế Toán Trưởng

lienhtb@kbnn.vn

48

Nguyễn Thị Hồng Vân

Kế Toán Viên

vannth03@kbnn.vn

49

Nguyễn Thị Thanh Xuân

Kế Toán Viên

xuannt05@kbnn.vn

50

Lê Thị Hoa

Kế Toán Viên

hoalt03@kbnn.vn

51

Nguyễn Thị Thu Hằng

Kiểm ngân

hangnt04@kbnn.vn

52

Hồ Thị Lan

Thủ Quỹ

lanht01@kbnn.vn

53

Phan Thị Ngọc Lan

Kế Toán Viên TC

lanptn@kbnn.vn

54

Hoàng Thị Xuân Mai

Kiểm ngân

maiht01@kbnn.vn

55

Lê Thị Minh Thảo

Chuyên viên

thaoltm@kbnn.vn

Nhấn vào đây để download danh bạ thư điện tử của đơn vị.

 Ghi chú:  Các đơn vị nếu có thắc mắc hay yêu cầu sửa đổi, bổ sung danh sách hộp thư điện tử xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại hoặc địa chỉ email của Trung tâm Tin học - Công báo ở dưới.