VĂN BẢN MỚI

Tải QB Portal App

    Bản in     Gởi bài viết  
“Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực để ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí; xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí” theo Kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 21/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
Một trong những nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 21/02/2017 mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp nghiêm túc thực hiện đó là “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực để ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí; xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí”. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu “Thực hiện tốt quy chế dân chủ; phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân và cơ quan truyền thông trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí’’.


Đồng chí Trương Văn Hởi - Phó Chủ tịch MTTQVN tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc với MTTQVN huyện Minh Hóa (Nguồn: Trang tin điện tử UBMTTQVN tỉnh)

Trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói chung, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nói riêng đã chủ động, tích cực tham gia xây dựng, phản biện xã hội và góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng, lãng phí (PCTN, LP); nghiên cứu xây dựng và thực hiện đa dạng các hình thức để nhân dân chủ động, tích cực tham gia và có hiệu quả trong việc giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội; xây dựng quy trình tiếp nhận và xử lý các thông tin phản ánh, tố cáo về tham nhũng, lãng phí trong toàn hệ thống; chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí trong đấu tranh với tham nhũng, lãng phí; tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức PCTN trong nhân dân; vận động nhân dân tham gia PCTN; giám sát việc thực hiện pháp luật về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập; tổ chức thực hiện các chương trình giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật trong những lĩnh vực còn nhiều bức xúc và tổ chức, hướng dẫn và chỉ đạo hoạt động của các Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; v.v... Điều đó cho thấy, vai trò của MTTQVN các cấp, nhất là trong công tác PCTN, LP ngày càng được thể hiện rõ nét.

Năm 2020, thực hiện Chương trình hành động của MTTQVN về công tác PCTN, LP giai đoạn 2018 - 2020; Kế hoạch số 77/KH-MTTW-UB, ngày 11/02/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN thực hiện công tác PCTN, LP năm 2020; Chương trình công tác số 33-CTr/TU, ngày 19/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình năm 2020 về PCTN và Chương trình hành động của UBMTTQVN tỉnh thực hiện công tác PCTN, LP giai đoạn 2018 - 2020, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện công tác PCTN, LP năm 2020. Theo đó yêu cầu: (1)Việc triển khai kế hoạch phải đảm bảo thực hiện đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xác định rõ các mục đích, yêu cầu đặt ra trong công tác PCTN, LP của UBMTTQVN tỉnh hiện nay; (2)Việc thực hiện công tác PCTN, LP của MTTQVN các cấp trong tỉnh phải gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và là theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chương trình hành động số 19/CTr-MTTW, ngày 19/01/2017 của MTTQVN thực hiện Nghị quyêt Hội nghị lần thứ tư của BCHTW Đảng khóa XII về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến’’, “tự chuyển hóa’’ trong nội bộ; (3)Phát huy sự chủ động của MTTQVN các cấp trong tỉnh vào cuộc cùng với hệ thống chính trị, bám sát thực tiễn, thực hiện đồng bộ các giải pháp để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; bảo đảm đoàn kết, ổn định, tăng cường đồng thuận xã hội.

Để đảm bảo hiệu quả các yêu cầu trên, một trong những nội dung nổi bật, đã và đang được Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện trong tháng 4/2020 đó là tổ chức biên soạn tài liệu tuyên truyền về Luật PCTN; kỹ năng giám sát về PCTN cho cán bộ Mặt trận cơ sở các cấp, Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tổ chức tập huấn cho Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng và Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư các cấp trên địa bàn tỉnh. Mục đích của việc tổ chức biên soạn tài liệu và tập huấn lần này ngoài việc trang bị kiến thức về Luật PCTN và kỹ năng giám sát về PCTN còn góp phần tạo sự đồng bộ nhất định trong kỹ năng giám sát về PCTN của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng và Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Lê Hà Anh Tâm
Ban Nội chính Tỉnh ủy

[Trở về]