Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 2033/2019/NQ 10 00:00:00.0/06/2019

Nghị quyết Quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở Cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

2 39/NQ-HĐND 13 00:00:00.0/07/2018

Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án giải thể Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Bình

3 37/2018/NQ-HĐND 13 00:00:00.0/07/2018

Nghị quyết ban hành quy định về mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn ngân sách Trung ương và bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Quảng Bình

4 41/NQ-HĐND 13 00:00:00.0/07/2018

Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

5 40/NQ-HĐND 13 00:00:00.0/07/2018

Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh

6 34/2018/NQ-HĐND 13 00:00:00.0/07/2018

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

7 36/2018/NQ-HĐND 13 00:00:00.0/07/2018

Nghị quyết ban hành quy định mức hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

8 38/2018/NQ-HĐND 13 00:00:00.0/07/2018

Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Chính sách thu hút, đào tạo người có trình độ chuyên môn cao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020

9 39/2018/NQ-HĐND 13 00:00:00.0/07/2018

Nghị quyết đặt tên đường trên các địa bàn: Thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh (lần 2), thành phố Đồng Hới (lần 7), thị xã Ba Đồn (lần 2)

10 35/2018/NQ-HĐND 13 00:00:00.0/07/2018

Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình

11 13/2016/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/12/2016

Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Quảng Bình

12 11/2016/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/12/2016

Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh Quảng Bình (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý)

13 10/2016/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/12/2016

Nghị quyết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước

14 14/2016/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/12/2016

Nghị quyết đổi tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (lần thứ 1)

15 15/2016/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/12/2016

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

16 09/2016/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/12/2016

Nghị quyết ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước

17 12/2016/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/12/2016

Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2017 tỉnh Quảng Bình (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý)

18 17/NQ-HĐND 24 00:00:00.0/10/2016

Nghị quyết về việc thông qua danh mục dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng công viên vui chơi giải trí thuộc Khu công viên Cầu Rào và danh mục dự án Khu nhà ở thương mại phía Đông đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Đồng Hới

19 15/NQ-HĐND 24 00:00:00.0/10/2016

Nghị quyết về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Hoàn Lão mở rộng, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đạt tiêu chí đô thị loại IV

20 14/NQ-HĐND 24 00:00:00.0/10/2016

Nghị quyết về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Kiến Giang mở rộng, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đạt tiêu chí đô thị loại IV

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp