Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
200 65/2006/NQ-HĐND 08/12/2006

Nghị quyết về bổ sung số lượng và mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

201 66/2006/NQ-HĐND 08/12/2006

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007.

202 67/2006/NQ-HĐND 08/12/2006

Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2007.

203 57/2006/NQ-HĐND 07/12/2006

Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2007.

204 61/2006/NQ-HĐND 07/12/2006

Nghị quyết về thông qua tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2007 của tỉnh Quảng Bình.

205 60/2006/NQ-HĐND 07/12/2006

Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2005.

206 59/2006/NQ-HĐND 07/12/2006

Nghị quyết về bãi bỏ, điều chỉnh và quy định mới mức thu và tỷ lệ sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.

207 58/2006/NQ-HĐND 07/12/2006

Nghị quyết về quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2007.

208 56/2006/NQ-HĐND 07/12/2006

Nghị quyết về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2007 và thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2007 - 2010 tỉnh Quảng Bình.

209 55/2006/NQ-HĐND 07/12/2006

Nghị quyết về ban hành các tiêu chí, định mức chi đầu tư phát triển giai đoạn 2007 - 2010

210 49/NQ-HĐND 21/07/2006

Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2004-2009.

211 53/2006/NQ-HĐND 21/07/2006

Nghị quyết về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng cuối năm 2006.

212 52/2006/NQ-HĐND 21/07/2006

Nghị quyết về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa và thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006-2010

213 52/2006/NQ-HĐND 21/07/2006

Nghị quyết về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa và thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006-2010

214 50/NQ-HĐND 21/07/2006

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2004-2009.

215 51/2006/NQ-HĐND 21/07/2006

Nghị quyết về đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

216 48/2006/NQ-HĐND 20/07/2006

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2001-2010, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2006-2010 đối với đất an ninh, đất hoạt động khoáng sản.

217 47/2006/NQ-HĐND 20/07/2006

Nghị quyết về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản đến năm 2015.

218 46/2006/NQ-HĐND 20/07/2006

Nghị quyết về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2007-2010 tỉnh Quảng Bình.

219 45/2006/NQ-HĐND 20/07/2006

Nghị quyết về việc quy định mức thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11