Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
60 80/NQ-HĐND 26 00:00:00.0/05/2014

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016

61 82/NQ-HĐND 26 00:00:00.0/05/2014

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016

62 81/NQ-HĐND 26 00:00:00.0/05/2014

Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016

63 102/2014/NQ-HĐND 11 00:00:00.0/01/2014

Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015

64 57/2012/NQ-HĐND 21 00:00:00.0/12/2012

Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2013

65 59/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/12/2012

Nghị quyết Về việc quyết định tổng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2013 của tỉnh Quảng Bình

66 61/2012/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/12/2012

Nghị quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

67 52/ 2012/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/12/2012

Nghị quyết Về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2011

68 55/ 2012/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/12/2012

Nghị quyết quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

69 53/2012/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/12/2012

Nghị quyết về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2013

70 58/2012/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/12/2012

Nghị quyết Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

71 60/ 2012/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/12/2012

Nghị quyết Về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013

72 54/ 2012/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/12/2012

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung tỷ lệ điều tiết tại Nghị quyết số 146/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV

73 56/2012/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/12/2012

Nghị quyết về việc tổng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2013 của tỉnh Quảng Bình

74 51/ NQ-HĐND 05 00:00:00.0/12/2012

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016

75 50/ NQ-HĐND 05 00:00:00.0/12/2012

Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016

76 43/2012/NQ-HĐND 12 00:00:00.0/07/2012

Nghị quyết Về việc điều chỉnh, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

77 47/2012/NQ-HĐND 12 00:00:00.0/07/2012

Nghị quyết Về việc quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu các Hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

78 44/2012/NQ-HĐND 12 00:00:00.0/07/2012

Nghị quyết Quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý

79 42/2012/NQ-HĐND 12 00:00:00.0/07/2012

Nghị quyết Quy định về nội dung chi, mức chi và kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Trang : Trước  1  2  3  4 5  6  7  8  9  10  11  Tiếp