Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
60 4494/QĐ-UBND 27/11/2020

Quyết định về việc Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 05 tập thể và 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh

61 4487/QĐ-UBND 27/11/2020

Quyết định về việc Phê duyệt các quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực Ngoại giao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình

62 4476/QĐ-UBND 26/11/2020

Quyết định về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Lê Hoá quản lý để phát triển quỹ đất ở tại xã Lê Hoá, huyện Tuyên Hoá

63 4473/QĐ-UBND 26/11/2020

Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 1083/QĐ-UB ngày 19/12/1994 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất xây dựng của xã Mỹ Thủy thuộc huyện Lệ Thủy và giao cho Xí nghiệp Liên hiệp vận tải đường sắt khu vực 2 sử dụng

64 23/2020/QĐ-UBND 26/11/2020

Quyết định về việc Ban hành Quy định về phát triển, quản lývà khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

65 4466/QĐ-UBND 26/11/2020

Quyết định về việc Phê duyệt các quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành trong lĩnh vực Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh QB

66 4458/QĐ-UBND 25/11/2020

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của TTCP

67 4459/QĐ-UBND 25/11/2020

Quyết định về việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn

68 4429/QĐ-UBND 24/11/2020

Quyết định về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Quảng Phương quản lý để tạo quỹ đất ở xen cư tại xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch

69 4430/QĐ-UBND 24/11/2020

Quyết định về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Sơn Lộc quản lý để tạo quỹ đất ở xen cư tại xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch

70 22/2020/QĐ-UBND 24/11/2020

Quyết định về việc Bãi bỏ Quyết định số 38/2001/QĐ-UB ngày 07/12/2001 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn

71 2143/KH-UBND 23/11/2020

Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 165-KH/TU ngày 06/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về “ Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”

72 4378/QĐ-UBND 19/11/2020

Quyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình

73 4377/QĐ-UBND 19/11/2020

Quyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thành lập và Hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình

74 4368/QĐ-UBND 19/11/2020

Quyết định về việc khen thưởng thành tích khắng chiến chống Mỹ cứu nước

75 20/2020/QĐ-UBND 19/11/2020

Quyết định về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

76 4360/QĐ-UBND 18/11/2020

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác, chống lũ lụt và cứu trợ trên địa bàn tỉnh

77 4348/QĐ-UBND 18/11/2020

Quyết định về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện Dự án Tạo quỹ đất Khu dân cư Đức Sơn, phía Tây Bắc đường Lê Lợi tại xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới (đợt 1)

78 4347/QĐ-UBND 18/11/2020

Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND huyện Lệ Thuỷ để thực hiện Dự án Hạ tầng Công viên thị trấn Kiến Giang tại thị trấn Kiến Giang và xã Liên Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ

79 4339/QĐ-UBND 18/11/2020

Quyết định về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất choUBNDxã Liên Trường quản lý để thực hiện dự án Phát triển quỹ đất tại xã Liên Trường, huyện Quảng Trạch

Trang : Trước  1  2  3  4 5  6  7  8  9  10  11  12  13  Tiếp