Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 275/BC-UBND 05 00:00:00.0/12/2019

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019

2 37/2019/QĐ-UBN 25 00:00:00.0/11/2019

Quyết định về việc phân công cơ quan thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

3 953 /QĐ-UBND 18 00:00:00.0/03/2019

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình

4 39/NQ-HĐND 13 00:00:00.0/07/2018

Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án giải thể Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Bình

5 41/NQ-HĐND 13 00:00:00.0/07/2018

Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

6 38/2018/NQ-HĐND 13 00:00:00.0/07/2018

Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Chính sách thu hút, đào tạo người có trình độ chuyên môn cao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020

7 39/2018/NQ-HĐND 13 00:00:00.0/07/2018

Nghị quyết đặt tên đường trên các địa bàn: Thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh (lần 2), thành phố Đồng Hới (lần 7), thị xã Ba Đồn (lần 2)

8 36/2018/NQ-HĐND 13 00:00:00.0/07/2018

Nghị quyết ban hành quy định mức hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

9 40/NQ-HĐND 13 00:00:00.0/07/2018

Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh

10 34/2018/NQ-HĐND 13 00:00:00.0/07/2018

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

11 35/2018/NQ-HĐND 13 00:00:00.0/07/2018

Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình

12 37/2018/NQ-HĐND 13 00:00:00.0/07/2018

Nghị quyết ban hành quy định về mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn ngân sách Trung ương và bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Quảng Bình

13 4562/QĐ-UBND 15 00:00:00.0/12/2017

Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới để xây dựng Trụ sở làm việc tại phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới

14 925/UBND-KTN 26 00:00:00.0/05/2017

Công văn vê việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án đầu tư mở rộng mới sử dụng nguồn vốn TPCP giai đoạn 2017 - 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý đầu tư

15 13/2016/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/12/2016

Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Quảng Bình

16 10/2016/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/12/2016

Nghị quyết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước

17 12/2016/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/12/2016

Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2017 tỉnh Quảng Bình (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý)

18 14/2016/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/12/2016

Nghị quyết đổi tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (lần thứ 1)

19 09/2016/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/12/2016

Nghị quyết ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước

20 11/2016/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/12/2016

Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh Quảng Bình (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý)

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp