Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
180 111/2009/NQ-HĐND 16/07/2009

Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Trưởng Ban và thành viên Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011.

181 109/2009/NQ-HĐND 16/07/2009

Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011.

182 107/NQ-HĐND 09/02/2009

Nghị quyết về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011.

183 106/NQ-HĐND 09/02/2009

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011.

184 105/NQ-HĐND 09/02/2009

Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011.

185 108/NQ-HĐND 09/02/2009

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Trưởng Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011.

186 102/2008/NQ-HĐND 11/12/2008

Nghị quyết về phân bổ vốn đầu tư phát triển tỉnh Quảng Bình năm 2009.

187 101/2008/NQ-HĐND 11/12/2008

Nghị quyết về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2009.

188 104/2008/NQ-HĐND 11/12/2008

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.

189 103/2008/NQ-HĐND 11/12/2008

Nghị quyết về Chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2009.

190 94/2008/NQ-HĐND 10/12/2008

Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2007.

191 97/2008/NQ-HĐND 10/12/2008

Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2009.

192 98/2008/NQ-HĐND 10/12/2008

Nghị quyết về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản đến năm 2015 (phần cát, sỏi lòng sông).

193 96/2008/NQ-HĐND 10/12/2008

Nghị quyết về việc quy định mức thu một số loại phí, lệ phí mới trên địa bàn tỉnh.

194 95/2008/NQ-HĐND 10/12/2008

Nghị quyết Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2009.

195 100/2008/NQ-HĐND 10/12/2008

Nghị quyết về việc Thông qua tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2009 của tỉnh Quảng Bình.

196 90/2008/NQ-HĐND 30/07/2008

Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2020.

197 87/NQ-HĐND 30/07/2008

Nghị quyết về việc ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Bình.

198 88/2008/NQ-HĐND 30/07/2008

Nghị quyết về việc không thu, điều chỉnh mức thu và quy định mới mức thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

199 89/2008/NQ-HĐND 30/07/2008

Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010.

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  12  Tiếp