Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
200 68/2007/NQ-HĐND 12 00:00:00.0/07/2007

Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2007 -2010.

201 65/2006/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/12/2006

Nghị quyết về bổ sung số lượng và mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

202 64/2006/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/12/2006

Nghị quyết về phương án thực hiện lộ trình tăng phí nước thải, chất thải rắn đối với Dự án vệ sinh môi trường thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình.

203 63/2006/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/12/2006

Nghị quyết về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Quảng Bình năm 2007.

204 62/2006/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/12/2006

Nghị quyết về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2007.

205 66/2006/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/12/2006

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007.

206 67/2006/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/12/2006

Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2007.

207 57/2006/NQ-HĐND 07 00:00:00.0/12/2006

Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2007.

208 58/2006/NQ-HĐND 07 00:00:00.0/12/2006

Nghị quyết về quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2007.

209 59/2006/NQ-HĐND 07 00:00:00.0/12/2006

Nghị quyết về bãi bỏ, điều chỉnh và quy định mới mức thu và tỷ lệ sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.

210 60/2006/NQ-HĐND 07 00:00:00.0/12/2006

Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2005.

211 61/2006/NQ-HĐND 07 00:00:00.0/12/2006

Nghị quyết về thông qua tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2007 của tỉnh Quảng Bình.

212 55/2006/NQ-HĐND 07 00:00:00.0/12/2006

Nghị quyết về ban hành các tiêu chí, định mức chi đầu tư phát triển giai đoạn 2007 - 2010

213 56/2006/NQ-HĐND 07 00:00:00.0/12/2006

Nghị quyết về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2007 và thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2007 - 2010 tỉnh Quảng Bình.

214 51/2006/NQ-HĐND 21 00:00:00.0/07/2006

Nghị quyết về đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

215 49/NQ-HĐND 21 00:00:00.0/07/2006

Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2004-2009.

216 52/2006/NQ-HĐND 21 00:00:00.0/07/2006

Nghị quyết về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa và thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006-2010

217 53/2006/NQ-HĐND 21 00:00:00.0/07/2006

Nghị quyết về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng cuối năm 2006.

218 50/NQ-HĐND 21 00:00:00.0/07/2006

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2004-2009.

219 52/2006/NQ-HĐND 21 00:00:00.0/07/2006

Nghị quyết về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa và thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006-2010

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 12  Tiếp