Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
200 91/2008/NQ-HĐND 30/07/2008

Nghị Quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.

201 90/2008/NQ-HĐND 30/07/2008

Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2020.

202 71/2007/NQ-HĐND 12/07/2007

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2001-2010 và kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất cho hoạt động khoáng sản 5 năm 2006-2010.

203 68/2007/NQ-HĐND 12/07/2007

Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2007 -2010.

204 69/2007/NQ-HĐND 12/07/2007

Nghị quyết về việc điều chỉnh, quy định mới mức thu và tỷ lệ sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.

205 70/2007/NQ-HĐND 12/07/2007

Nghị quyết về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015.

206 72/2007/NQ-HĐND 12/07/2007

Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007.

207 64/2006/NQ-HĐND 08/12/2006

Nghị quyết về phương án thực hiện lộ trình tăng phí nước thải, chất thải rắn đối với Dự án vệ sinh môi trường thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình.

208 67/2006/NQ-HĐND 08/12/2006

Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2007.

209 66/2006/NQ-HĐND 08/12/2006

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007.

210 65/2006/NQ-HĐND 08/12/2006

Nghị quyết về bổ sung số lượng và mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

211 63/2006/NQ-HĐND 08/12/2006

Nghị quyết về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Quảng Bình năm 2007.

212 62/2006/NQ-HĐND 08/12/2006

Nghị quyết về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2007.

213 58/2006/NQ-HĐND 07/12/2006

Nghị quyết về quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2007.

214 55/2006/NQ-HĐND 07/12/2006

Nghị quyết về ban hành các tiêu chí, định mức chi đầu tư phát triển giai đoạn 2007 - 2010

215 61/2006/NQ-HĐND 07/12/2006

Nghị quyết về thông qua tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2007 của tỉnh Quảng Bình.

216 60/2006/NQ-HĐND 07/12/2006

Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2005.

217 59/2006/NQ-HĐND 07/12/2006

Nghị quyết về bãi bỏ, điều chỉnh và quy định mới mức thu và tỷ lệ sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.

218 56/2006/NQ-HĐND 07/12/2006

Nghị quyết về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2007 và thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2007 - 2010 tỉnh Quảng Bình.

219 57/2006/NQ-HĐND 07/12/2006

Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2007.

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 12  Tiếp