Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
220 49/NQ-HĐND 21/07/2006

Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2004-2009.

221 52/2006/NQ-HĐND 21/07/2006

Nghị quyết về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa và thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006-2010

222 53/2006/NQ-HĐND 21/07/2006

Nghị quyết về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng cuối năm 2006.

223 50/NQ-HĐND 21/07/2006

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2004-2009.

224 52/2006/NQ-HĐND 21/07/2006

Nghị quyết về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa và thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006-2010

225 48/2006/NQ-HĐND 20/07/2006

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2001-2010, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2006-2010 đối với đất an ninh, đất hoạt động khoáng sản.

226 47/2006/NQ-HĐND 20/07/2006

Nghị quyết về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản đến năm 2015.

227 46/2006/NQ-HĐND 20/07/2006

Nghị quyết về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2007-2010 tỉnh Quảng Bình.

228 45/2006/NQ-HĐND 20/07/2006

Nghị quyết về việc quy định mức thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Trang : Trước  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12