Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
220 48/2006/NQ-HĐND 20 00:00:00.0/07/2006

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2001-2010, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2006-2010 đối với đất an ninh, đất hoạt động khoáng sản.

221 47/2006/NQ-HĐND 20 00:00:00.0/07/2006

Nghị quyết về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản đến năm 2015.

222 46/2006/NQ-HĐND 20 00:00:00.0/07/2006

Nghị quyết về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2007-2010 tỉnh Quảng Bình.

223 45/2006/NQ-HĐND 20 00:00:00.0/07/2006

Nghị quyết về việc quy định mức thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Trang : Trước  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12