Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
160 127/2009/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/12/2009

Nghị quyết Về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác,chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015

161 128/2009/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/12/2009

Nghị quyết Về việc quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước tỉnh Quảng Bình đến năm 2020

162 129/2009/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/12/2009

Nghị quyết Về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2010

163 120/2009/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/12/2009

Nghị quyết Về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2008

164 119/2009/NQ-HĐND 17 00:00:00.0/07/2009

Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009.

165 115/2009/NQ-HĐND 17 00:00:00.0/07/2009

Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2008 - 2020

166 118/2009/NQ-HĐND 17 00:00:00.0/07/2009

Nghị quyết Phê chuẩn tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi năm 2010 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

167 116/2009/NQ-HĐND 17 00:00:00.0/07/2009

Nghị quyết về việc quy định mới, điều chỉnh mức thu, tỷ lệ để lại một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.

168 117/2009/NQ-HĐND 17 00:00:00.0/07/2009

Nghị quyết về việc quy định mức phụ cấp cho cán bộ công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh.

169 109/2009/NQ-HĐND 16 00:00:00.0/07/2009

Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011.

170 113/2009/NQ-HĐND 16 00:00:00.0/07/2009

Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, miễn nhiệm thành viên Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình Khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011.

171 114/2009/NQ-HĐND 16 00:00:00.0/07/2009

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2004 - 2011.

172 112/2009/NQ-HĐND 16 00:00:00.0/07/2009

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Trưởng Ban và thành viên Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011.

173 111/2009/NQ-HĐND 16 00:00:00.0/07/2009

Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Trưởng Ban và thành viên Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011.

174 110/2009/NQ-HĐND 16 00:00:00.0/07/2009

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011.

175 108/NQ-HĐND 09 00:00:00.0/02/2009

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Trưởng Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011.

176 105/NQ-HĐND 09 00:00:00.0/02/2009

Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011.

177 106/NQ-HĐND 09 00:00:00.0/02/2009

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011.

178 107/NQ-HĐND 09 00:00:00.0/02/2009

Nghị quyết về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011.

179 101/2008/NQ-HĐND 11 00:00:00.0/12/2008

Nghị quyết về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2009.

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  12  Tiếp