Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 2303/QĐ-UBND
Ngày ký: 29 00:00:00.0/06/2017
Người ký: Nguyễn Xuân Quang
Trích yếu nội dung: Quyết định đánh giá kết quả hoạt động của người quản lý doanh nghiệp tại các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Quảng Bình quản lý năm 2016
Lĩnh vực: Tài Chính
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Quyết định

Phụ lục


Các văn bản khác
Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Công văn vê việc triển khai thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn và xử lý dứt điểm tồn tại để nâng cao hiệu quả hoạt động của các DNNN, doanh nghiệp có vốn nhà nước
Công văn về việc triển khai thực hiện điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050
Báo cáo chỉ đạo. điều hành của UBND tỉnh tháng 6/2017
Báo cáo sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2017
Trở về trang trước