Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 21/BC-GDQPAN
Ngày ký: 07 00:00:00.0/03/2018
Người ký: Trần Tiến Dũng
Trích yếu nội dung: Báo cáo Kết quả công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Báo cáo
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Báo cáo


Các văn bản khác
Quyết định về việc tặng Bằng khen Chủ tịch Uỷ ban nhân dân dân tỉnh
Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 2773/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh về việc chuyển mục điacsh sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Quảng Lộc để xáy dựng hạ tầng khu dân cư Cồn sẽ (GĐ 1) tại xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn (đợt 1)
Quyết định về việc giao cơ quan đầu mối thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý an toàn thực phẩm
Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018
Quyết định về việc ban hành Bộ đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Trở về trang trước