Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 777 /VPUBND-KGVX
Ngày ký: 15/03/2019
Người ký: Hoàng Thị Nga
Trích yếu nội dung: Công văn v/v tham mưu và triển khai thực hiện Công văn số 1003/BYT-MT ngày 28/02/2019 của Bộ Y tế
Lĩnh vực: Y tế
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

Công văn


Các văn bản khác
Công văn về việc góp ý Dự thảo Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp TT trên Cổng TTĐT tỉnh
Kế hoạch Thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2019
Công văn về việc góp ý Dự thảo Quy chế xây dựng và hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh
Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị(khoá XI) "Về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế"
Trở về trang trước