Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 7/CĐ-BCH
Ngày ký: 30/07/2020
Người ký: Trần Phong
Trích yếu nội dung: Công điện Áp thấp nhiệt đới gần bờ
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công điện
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Công điện


Các văn bản khác
Công điện về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó cơn bão số 5
Công điện phòng chống lụt bão
Trở về trang trước