QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT

Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 8, Văn Cao, TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3856859

- Email: qptd@quangbinh.gov.vn

- Website: qptd.quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC:

 Giám đốc: Từ Ngọc Quý

- Điện thoại: 0232. 3815789

- Email: quytn.qptd@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Phạm Ngọc Tình

- Điện thoại: 0232. 3816678

- Email: tinhpn.qptd@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

1. Phòng nghiệp vụ:

- Điện thoại: 0232. 3675789

2. Phòng Tổ chức - Hành chính:

- Điện thoại: 0232. 3656678