QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT

Liên lạc:

- Địa chỉ: Đường 23/8 - TP Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3856859

- Email: qptd@quangbinh.gov.vn

- Website: qptd.quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC:

 Giám đốc: Từ Ngọc Quý

- Điện thoại: 0232. 3815789

- Email: quytn.qptd@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Phạm Ngọc Tình

- Điện thoại: 0232. 3824699

- Email: tinhpn.qptd@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG, BỘ PHẬN TRỰC THUỘC:

1. Phòng nghiệp vụ (Kế toán):

- Điện thoại: 0232. 3895688

2. Phòng Hành chính - Kế hoạch - Tổng hợp:

- Điện thoại: 0232. 3856859