So Tai chinh

 Trụ sở: Sở Tài chính

Liên lạc:

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Cảnh - TP Đồng Hới

- Điện thoại: (0232) 3822198

- Fax: (0232) 3820992

- Email: stc@quangbinh.gov.vn

- Website: stc.quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC: 

 Giám đốc: Trần Thuynh 

- Điện thoại: (0232) 3823814

- Email: thuynht.stc@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Trần Anh Tuấn

- Điện thoại: (0232) 3851762

- Email: tuanta.stc@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Lê Thị Tuyển

- Điện thoại: (0232) 3825238

- Email: tuyenlt.stc@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Võ Minh Doang

- Điện thoại: (0232) 3851762

- Email: doangvm.stc@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Trương Tùng Giang

- Điện thoại: (0232)

- Email: giangtt.stc@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC: 

1. Văn phòng:

Điện thoại: (0232) 3822198

2. Phòng Quản lý ngân sách:

Điện thoại: (0232) 3825238

3. Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp: 

Điện thoại: (0232) 3823835

4. Phòng Tài chính Doanh nghiệp: 

Điện thoại: (0232) 3823982

5. Phòng Tài chính đầu tư: 

Điện thoại: (0232) 3825453

6. Phòng Thanh tra: 

Điện thoại: (0232) 3821228

7. Phòng Giá - Công sản: 

Điện thoại: (0232) 3821237