BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Trụ sở: Bảo hiểm xã hội tỉnh

Liên lạc:

- Địa chỉ: Đường Thống nhất - P. Đức Ninh Đông - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (0232) 3823937

- Email: admin@bhxhquangbinh.vn

- Website: www.bhxhquangbinh.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC:

Giám đốc: Phạm Thanh Tùng

- Điện thoại: (0232) 3824798

- Email: thanhtung@bhxhquangbinh.vn

Phó Giám đốc: Nguyễn Mậu Tuyển

- Điện thoại: (0232) 3831866

- Email: tuyennm@bhxhquangbinh.vn

Phó Giám đốc: Phạm Văn Vẽ

- Điện thoại: (0232) 3823723

- Email: vepv@bhxhquangbinh.vn

 

II. PHÒNG, BAN VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

A. CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ:

1. Phòng Công nghệ thông tin:

- Điện thoại: (0232) 3823722

- Email: phongcntt@bhxhquangbinh.vn

2. Phòng Tổ chức cán bộ:

- Điện thoại: (0232) 3856599

- Email: phongtccb@bhxhquangbinh.vn

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

- Điện thoại: (0232) 3820747

- Email: phongkhtc@bhxhquangbinh.vn

4. Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội:

- Điện thoại: (0232) 3820751

- Email: phongcdcs@bhxhquangbinh.vn

5. Phòng Kiểm tra:

- Điện thoại: (0232) 3851221

- Email: phongkt@bhxhquangbinh.vn

6. Phòng quản lý Thu:

- Điện thoại: (0232) 3856399 - 3533399

- Email: phongqlthu@bhxhquangbinh.vn

7. Phòng Giám định bảo hiểm y tế:

- Điện thoại: (0232) 3824802

- Email: phonggdc@bhxhquangbinh.vn

8. Phòng cấp sổ, thẻ:

- Điện thoại: (0232) 3822561

- Email: phongcapsothe@bhxhquangbinh.vn

9. Phòng Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính:

- Điện thoại: (0232) 3826362

- Email: phongtnqlhs@bhxhquangbinh.vn

10. Văn phòng:

- Điện thoại: (0232) 3813333

- Email: vanphong@bhxhquangbinh.vn

11. Phòng Khai thác và thu nợ:

- Điện thoại: (0232) 3820752

- Email: phongkttn@bhxhquangbinh.vn

II. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. BHXH thành phố Đồng Hới:

- Địa chỉ: 183A Trần Hưng Đạo - TP Đồng Hới

- Điện thoại: (0232) 3821389

- Email: donghoi@bhxhquangbinh.vn

2. BHXH thị xã Ba Đồn:

- Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Phường Ba Đồn - TX Ba Đồn

- Điện thoại: (0232) 3513368

- Email: badon@bhxhquangbinh.vn

3. BHXH huyện Lệ Thủy:

- Địa chỉ: Thị trấn Kiến Giang - Lệ Thủy

- Điện thoại: (0232) 2213661

- Email: lethuy@bhxhquangbinh.vn

4. BHXH huyện Quảng Ninh:

- Địa chỉ: Thị trấn Quán Hàu - Quảng Ninh

- Điện thoại: (0232) 3873241

- Email: quangninh@bhxhquangbinh.vn

5.BHXH huyện Bố Trạch:

- Địa chỉ: Thị trấn Hoàn Lão - Bố Trạch

- Điện thoại: (0232) 3862338

- Email: botrach@bhxhquangbinh.vn

6. BHXH huyện Quảng Trạch:

- Địa chỉ: Thị trấn Ba Đồn - Quảng Trạch

- Điện thoại: (0232)3514513

- Email: quangtrach@bhxhquangbinh.vn

7.BHXH huyện Tuyên Hóa:

- Địa chỉ: Thị trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa

- Điện thoại: (0232)3684053

- Email: tuyenhoa@bhxhquangbinh.vn

8. BHXH huyện Minh Hóa:

- Địa chỉ: Thị trấn Quy Đạt - Minh Hóa

- Điện thoại: (0232)3572604

- Email: minhhoa@bhxhquangbinh.vn


Xem thêm:
   Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bảo hiểm xã hội tỉnh