I. CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH

1. Văn phòng UBND tỉnh

2. Sở Nội vụ

3. Sở Tư pháp

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

5. Sở Tài chính

6. Sở Công thương

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

8. Sở Giao thông Vận tải

9. Sở Xây dựng

10. Sở Tài nguyên và Môi trường

 

11. Sở Thông tin và Truyền thông

12. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

13. Sở Văn hóa và Thể thao

14. Sở Du lịch

15. Sở Khoa học và Công nghệ

16. Sở Giáo dục và Đào tạo

17. Sở Y tế

18. Sở Ngoại vụ

19. Thanh tra tỉnh

20. Ban Dân tộc


II. CÁC BAN NGÀNH, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CẤP TỈNH

1. BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

2. Ban Quản lý Khu Kinh tế

3. BQL Dự án phát triển nông thôn bền vững vì người nghè (SRDP)

4. BQL Dự án môi trường và biến đổi khí hậu TP Đồng Hới

5. Vườn Quốc gia PN-KB

6. Bảo hiểm xã hội

7. Công an tỉnh

8. Cục Thống kê

9. Cục thuế

10. Cục Thi hành án dân sự

11. Cục Hải quan

12. Cục Quản lý thị trường

 

13. Đài Phát thanh – Truyền hình

14. Kho Bạc Nhà nước

15. Tòa án nhân dân

16. Viện Kiểm sát

17. Trường Đại học Quảng Bình

18. Trường Chính trị

19. Trường Cao đẳng nghề

20. Trường Cao Kỹ thuật Công N.Nghiệp

21. Trường Cao đẳng Y tế

22. Quỹ phát triển đất

23. Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình