TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

Truong Dai hoc Quang Binh
Trường Đại Học Quảng Bình

  Liên lạc:

- Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (0232) 3822010

- Fax: (0232) 3824051

- Email: dhqb@qbu.edu.vn

- Website: www.quangbinhuni.edu.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO: 

Hiệu trưởng: PGS. TS. Hoàng Dương Hùng

- Điện thoại/Fax: (0232) 3859767/ (0232) 3821054

- Email: hdhung@gmail.com; hdhung@qbu.edu.vn 

Phó Hiệu trưởng: GVC. TS. Lê Thị Hoài Thu

- Điện thoại: (0232) 3850133

- Email: thule_hoai@yahoo.com; thule_hoai@qbu.edu.vn 

Phó Hiệu trưởng: GVC. TS. Bùi Khắc Sơn

- Điện thoại: (0232) 3828400

- Email: sonbuikhac@yahoo.com; sonbuikhac@qbu.edu.vn 

II. CÁC KHOA VÀ PHÒNG BAN CỦA TRƯỜNG

1. Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp

- Điện thoại: (0232) 819118

2. Phòng Đào tạo

- Điện thoại: (0232) 819131; (0232) 38240232

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Điện thoại: (0232) 3828402; (0232) 3819119

4. Phòng  Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

- Điện thoại: (0232) 3819333

5. Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục

- Điện thoại: (0232) 3819116

6. Phòng Công tác sinh viên

- Điện thoại: (0232) 3819121; (0232) 3819123

7. Phòng Quản trị

- Điện thoại: (0232) 3819555

8. Ban Quản lý dự án xây dựng

- Điện thoại: (0232) 3832468

9. Ban Thanh tra Giáo dục

- Điện thoại: (0232) 3819919

10. Khoa Âm nhạc - Mỹ thuật

- Điện thoại: (0232)3819567

11. Khoa Giáo dục Thể chất - Quốc phòng

- Điện thoại: (0232) 3819127

12. Khoa Giáo dục thường xuyên

- Điện thoại: (0232) 3819115

13. Khoa Khoa học Tự nhiên

- Điện thoại: (0232) 3824342

14. Khoa Khoa học Xã hội

- Điện thoại: (0232) 3819117

15. Khoa Kinh tế - Du lịch

- Điện thoại: (0232) 3819112

16. Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

- Điện thoại: (0232) 3824233

17. Khoa Lý luận Chính trị

- Điện thoại: (0232) 3819129

18. Khoa Ngoại ngữ

(0232) 3828403

19. Khoa Nông - Lâm - Ngư

- Điện thoại: (0232) 3819120

20. Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non

- Điện thoại: (0232) 3819122

21. Trung tâm Học liệu

- Điện thoại: (0232) 3838777; (0232) 3819779

22. Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ

- Điện thoại: (0232) 3819345

23. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

- Điện thoại: (0232) 3816779

24. Văn phòng Đoàn Thanh niên

- Điện thoại: (0232) 3819128

25. Văn phòng Đảng ủy; Công đoàn

- Điện thoại: (0232) 3850195