ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BA ĐỒN

Thị xã Ba Đồn

Địa chỉ:

 84 Hùng Vương - Thị xã Ba Đồn

Điện thoại:

 0232. 3513123

Fax:

 0232. 3515895

Email:

 badon@quangbinh.gov.vn

Website:

 badon.quangbinh.gov.vn

I. LÃNH ĐẠO HĐND VÀ UBND THỊ XÃ

 Chủ tịch UBND: Đoàn Minh Thọ

      Điện thoại: 0232. 3512420

      Email: thodm.bd@quangbinh.gov.vn 
 

 Phó Chủ tịch UBND: Mai Tất Thắng

      Điện thoại: 0232. 3512486

      Email: thangmt.bd@quangbinh.gov.vn

 Phó Chủ tịch UBND: Đinh Thiếu Sơn

      Điện thoại: 0232. 3513436

      Email: sondt.bd@quangbinh.gov.vn

 

 P. Chủ tịch HĐND: Phạm Thị Giang Hà

      Điện thoại: 0232. 3513668

      Email: haptg.bd@quangbinh.gov.vn

  

   II. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND & UBND

 Chánh Văn phòng: Phan Văn Minh

      Điện thoại: 0232. 3696222

      Email: minhpv.bd@quangbinh.gov.vn

Phó Chánh văn phòng: Dương Minh Thuận

      Điện thoại: 0232. 3513078

      Emaill: thuandm.bd@quangbinh.gov.vn

 Phó Chánh văn phòng: Lê Minh Hiển

      Điện thoại: 0232. 3607666

      Email: hienlm.bd@quangbinh.gov.vn

 

III. CÁC BỘ PHẬN TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG HĐND & UBND

1. Bộ phận hành chính

- Điện thoại: 0232. 3513123

2. Bộ phận tổng hợp

- Điện thoại: 0232. 3512643

3. Bộ phận một cửa

- Điện thoại: 0232. 3519574