HỘI NÔNG DÂN TỈNH

 Hoi Nong dan tinh

Trụ sở: Hội Nông dân tỉnh

Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 02 - Nguyễn Thị Minh Khai - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (0232) 2240528

- Fax: (0232) 3824563

- Email: vanphonghndqb@gmail.com

- Website: hoinongdanquangbinh.org.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO:

Chủ tịch: Lê Công Toán
          - Điện thoại/Fax: (0232) 2240781

Phó Chủ tịch Thường trực: Hoàng Thị Hà
          - Điện thoại: (0232) 3600050

Phó Chủ tịch: Mai Văn Ngọc
          - Điện thoại: (0232) 3821706

Phó Chủ tịch: Nguyễn Nam Long
          - Điện thoại: (0232) 6559989

 

II. CÁC PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Văn phòng 
          - Điện thoại: (0232) 2240528
          - Fax: 0232 3 824563
 2. Ban Tổ chức - Kiểm tra 
          - Điện thoại: (0232) 
2240527
 3. Ban Kinh tế - Xã hội
          - Điện thoại: (0232) 3844420
 4. Ban Tuyên giáo 
          - Điện thoại: (0232) 3844419
 5. Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân
          - Điện thoại: 0232 6291225
 6. Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân
          - Địa chỉ: 43 - Nguyễn Hữu Cảnh - TP. Đồng Hới
          - Điện thoại/Fax: (0232) 3840660/ (0232) 3840326