HỘI NÔNG DÂN TỈNH

 Hoi Nong dan tinh

Trụ sở: Hội Nông dân tỉnh

Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 43 - Nguyễn Hữu Cảnh - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3240528

- Email: vanphonghndqb@gmail.com

- Website: hnd.quangbinh.gov.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO:

Chủ tịch: Trần Tiến Sỹ
          - Điện thoại: 0913094175

          - Email: sybotrach@gmail.com

Phó Chủ tịch Thường trực: Hoàng Thị Hà
          - Điện thoại: 0905868681

          - Email: vanphonghndqb@gmail.com

Phó Chủ tịch: Nguyễn Nam Long
          - Điện th
oại: 0905176766

          - Email: quoclongqb2379@gmail.com

 

II. CÁC PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Văn phòng 
          - Điện thoại: 0232. 2240528
2. Ban Xây dựng Hội 
          - Điện thoại: 0232. 2240527
3. Ban Kinh tế - Xã hội
          - Điện thoại: 0232. 3886776
4. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ Nông dân - Phụ nữ
          - Địa chỉ: TDP 6, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới
          - Điện thoại:
0232. 3868669