LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ

Lien minh HTX

Trụ sở: Liên minh HTX

 Liên lạc:

- Địa chỉ: 72 - Nguyễn Hữu Cảnh - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3820850

- Email: lmhtxqb2008@gmail.com

- Website: lienminhhtxqb.org.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO:

 Chủ tịch: Ngô Gia Thởi
          - Điện thoại: 0232. 3822832

          - Email: thoingogia@gmail.com

 Phó Chủ tịch: Đoàn Đức Trung
          - Điện thoại:

          - Email: ductrung9696@gmail.com

 Phó Chủ tịch: Nguyễn Đình Thuyến
          - Điện thoại: 0232. 3851728

          - Email: dinhthuyenqb@gmail.com

 Phó Chủ tịch: Trần Hoàng Kim Dung
          - Điện thoại: 0232. 3827847

          - Email: hoangdung3011@gmail.com


II. CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Văn phòng
          - Điện thoại: 0232. 3820850

2. Trung tâm tư vấn và hỗ trợ HTX
          - Điện thoại: 0232. 3851728