CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC
STT

Tên đơn vị trực thuộc

Điện thoại
Địa chỉ
1.
Văn phòng HĐND và UBND
3823568
14 Quách Xuân Kỳ - TP Đồng Hới
2.
Phòng Nội vụ
3850630
14 Quách Xuân Kỳ - TP Đồng Hới
3.
Phòng Giáo dục - Đào tạo
3821036
10 Mẹ Suốt - TP Đồng Hới
4.
Phòng Lao động - TB & XH
3823215
14 Quách Xuân Kỳ - TP Đồng Hới
5.
Phòng Tài chính - Kế hoạch
3827324
19 Quang Trung - TP Đồng Hới
6.
Phòng Tư pháp
3820882
14 Quách Xuân Kỳ - TP Đồng Hới
7.
Phòng Y tế
3844131
14 Quách Xuân Kỳ - TP Đồng Hới
8.
Thanh tra Nhà nước
3822847
14 Quách Xuân Kỳ - TP Đồng Hới
9.
Phòng Văn hóa - Thông tin
3825385
14 Quách Xuân Kỳ - TP Đồng Hới
10.
Phòng Tài nguyên - Môi trường
3820628
14 Quách Xuân Kỳ - TP Đồng Hới
11.
Phòng Quản lý Đô thị
3820562
14 Quách Xuân Kỳ - TP Đồng Hới
12.
Thanh Kinh tế
3820629
14 Quách Xuân Kỳ - TP Đồng Hới

   
 CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TRỰC THUỘC
STT

Tên đơn vị hành chính

Điện thoại

Diện tích (km2)

Dân số (người)
1.
Phường Bắc Lý
3824298
10,19
17.085
2.
Phường Bắc Nghĩa
3770632
7,67
7.371
3.
Phường Đồng Mỹ
3822888
0,58
2.865
4.
Phường Đồng Phú
3822988
3,81
9.867
5.
Phường Đồng Sơn
3826003
19,66
8.496
6.
Phường Đức Ninh Đông
3840685
2,77
5.064
7.
Phường Hải Đình
3823652
1,37
3.653
8.
Phường Hải Thành
3823116
2,45
5.382
9.
Phường Nam Lý
3822859
3,90
13.874
10.
Phường Phú Hải
3823436

3,07

3.671
11.
Xã Đức Ninh
3859256
5,57
7.621
12.
Xã Bảo Ninh
3854008
16,34
9.015
13.
Xã Lộc Ninh
3810194
13,41
8.215
14.
Xã Nghĩa Ninh
3826091
16,33
4.652
15.
Xã Quang Phú
3810010
3,23
3.038
16.
Xã Thuận Đức
3826430
45,36
4.016
Niên giám thống kê TP Đồng Hới năm 2012