TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

Dang cap nhat

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Tổ dân phố 1 - P. Bắc Lý - TP Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3838203

- Email: caodangquangbinh@gmail.com

- Website: caodangquangbinh.edu.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO:

Hiệu trưởng: Ths.Dương Vũ Nhật Đồng

- Điện thoại: 0232. 3838205

- Email: nhatdong1973@gmail.com

Hiệu phó: Ths.Nguyễn Xuân Hiếu

- Điện thoại: 0232. 3835489

- Email: hieunguyenxuan1@gmail.com

Hiệu phó: Đinh Thị Quỳnh Hoa

- Điện thoại:

- Email: dinhquynhoa75@gmail.com

 

 

II. CÁC KHOA, PHÒNG:

1. Phòng Tổ chức, Hành chính - Quản trị

- Điện thoại: 0232. 3838203

2. Phòng Đào tạo

- Điện thoại: 0232. 3838119

3. Phòng Quản lý học sinh, sinh viên và Nghiên cứu khoa học

- Điện thoại: 0232. 3835383

4. Phòng Tài chính - Kế toán

- Điện thoại:

5. Khoa Cơ khí - Động lực

- Điện thoại:

6. Khoa Điện

- Điện thoại:

7. Khoa Du lịch - Dịch vụ

- Điện thoại:

8. Khoa Cơ bản

- Điện thoại:

9. Ban Huấn luyện An toàn lao động - Vệ sinh lao động

- Điện thoại:

10. Ban Đào tạo lái xe

- Điện thoại: 0232. 3838204