Các loại phí thuộc lĩnh vực Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản 

CÁC LOẠI PHÍ THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

STT

Danh mục

Đơn vị tính

Mức thu

Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống

1.

Phí cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống

đ/giấy

100.000

2.

Phí công nhận vườn cây đầu dòng

đ/1 lần bình tuyển, công nhận

2.100.000

3.

Phí công nhận nguồn gốc lô giống

đ/1 lần bình tuyển, công nhận

5.250.000

Nguồn: Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016