Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế và hộ sản xuất kinh doanh được thưởng bằng 10% số vượt kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước giao hàng năm Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định khen thưởng và mức tiền thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước giao hàng năm trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế, hộ sản xuất kinh doanh được khen thưởng khi hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và thu nộp ngân sách Nhà nước giao (Nếu kế hoạch xây dựng thấp hơn hoặc bằng số thực hiện năm trước thì số nộp vượt được tính so với số thực hiện năm trước); không có nợ đọng thuế; nộp đúng, nộp đủ và kịp thời theo luật định và quy định của UBND tỉnh, trong đó các doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế được cấp có thẩm quyền giao chỉ tiêu thu nộp ngân sách phải có tổng số nộp theo dự toán giao từ 10 tỷ đồng/năm trở lên; các hộ sản xuất kinh doanh có tổng số nộp ngân sách Nhà nước từ 300 triệu đồng/năm trở lên. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế, hộ sản xuất kinh doanh phải thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật; không vi phạm quy định của pháp luật về lĩnh vực tài chính - kế toán, thống kê, tài nguyên môi trường, an toàn lao động. Mức tiền thưởng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế và hộ sản xuất kinh doanh bằng 10% số vượt kế hoạch.

Quy định này được áp dụng từ ngày 08/7/2017 và thay thế các quy định tại Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định khen thưởng và mức tiền thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước giao hàng năm trên địa bàn tỉnh.

Mai Anh