SỐ LIỆU NIÊN GIÁM THỐNG KÊ NĂM 2016
 

1. Đơn vị hành chính, Đất đai và Khí hậu

2. Dân số và Lao động

3. Tài khoản quốc gia, và Ngân sách Nhà nước

4. Đầu tư và Xây dựng

5. Doanh nghiệp và Cơ sở kinh tế cá thể

6. Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản

7. Công nghiệp

8. Thương mại và Du lịch

9. Chỉ số giá

10. Vận tải, Bưu chính và Viễn thông

11. Giáo dục

12. Y tế, Văn hóa và Thể thao

13. Mức sống dân cư và an toàn xã hội


Xem thêm:

 Số liệu niên giám thống kê năm 2015.

 Số liệu niên giám thống kê năm 2014.

 Số liệu niên giám thống kê năm 2013.

 Số liệu niên giám thống kê năm 2012.

 Số liệu niên giám thống kê năm 2011.

 Số liệu niên giám thống kê năm 2010.

 Số liệu niên giám thống kê năm 2009.

 Số liệu niên giám thống kê năm 2008.

 Số liệu niên giám thống kê năm 2007.

 Số liệu niên giám thống kê năm 2006.