Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 22/5/2018