BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

 

 Trụ sở

Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 36, Trần Quang Khải, TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 6285666

- Email: dtxd@quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC:

 Giám đốc: Nguyễn Chung Nguyên

- Điện thoại: 0913258946

- Email: nguyennc.dtxd@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Lê Quang Minh

- Điện thoại: 0913295365

- Email: minhlq.dtxd@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Nguyễn Thanh Xuân

- Điện thoại: 0901962555

- Email: xuannt.dtxd@quangbinh.gov.vn

 

II. PHÒNG TRỰC THUỘC: 

1. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

- Điện thoại:

2. Phòng Kỹ thuật - Thẩm định

- Điện thoại:

2. Phòng Điều hành dự án 1

- Điện thoại:

2. Phòng Điều hành dự án 2

- Điện thoại:

 


Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban.