Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 19/6/2018