Sở Tài nguyên và Môi trường: Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 
Xem chi tiết Thông báo số 65/TB-PTQĐ ngày 20/6/2018 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất