Sở Tài nguyên và Môi trường: Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 
Xem chi tiết Thông báo số 175/TB-PTQĐ ngày 10/9/2018 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất