Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 18/10/2018