Chỉ số giá xây dựng tháng 8, 9 năm 2018 trên địa bàn tỉnh