Chỉ số giá xây dựng tháng 10 năm 2018 trên địa bàn tỉnh