Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 và Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Cổng TTĐT tỉnh xin giới thiệu toàn văn dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 và Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân xin gửi về Sở Xây dựng, số 59, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình trước ngày 18/01/2019 đồng thời gửi theo địa chỉ email: nguyenthanhhaikts@gmail.com. Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ phòng Quy hoạch kiến trúc - Sở Xây dựng, điện thoại 0232. 3823916

Nhấn vào đây để xem toàn văn dự thảo.