Sở Tài chính: Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 
Xem chi tiết Thông báo số 176/STC-GCS ngày 17/01/2019 của Sở Tài chính