Trung tâm Phát triển quỹ đất: Thông báo về việc giao đất không thông qua đấu giá các thửa đất đã đưa ra đấu giá nhưng không có người tham gia 
Xem chi tiết Thông báo số 11/TB-PTQĐ ngày 13/02/2019 của Trung tâm Phát triển quỹ đất