Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh: Triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 03 
(Quang Binh Portal) - Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã ban hành Công văn số 317/HĐPH về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 03/2019.  
Theo đó, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh quản lý, UBND các huyện, thị xã, thành phố, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh tăng cường tuyên truyền pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, phòng, chống mê tín dị đoan; phổ biến, vận động cán bộ, Nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật; tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và các vi phạm pháp luật, trong đó nội dung phổ biến tập trung vào quy định của pháp luật hình sự, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đẩy mạnh công tác quản lý hoạt động kinh doanh nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê trên địa bàn tỉnh, quản lý chất thải rắn; triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính đảm bảo nguyên tắc đầy đủ, hiệu quả, kịp thời, đúng thời gian; cán bộ, công chức, người lao động và người dân không thực hiện phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc các Luật, Nghị định, văn bản trong lĩnh vực quốc phòng, đặc biệt chú trọng Nghị định số 164/2018/NĐ-CP ngày 21/12/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng; văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về thực hiện chính chính sách đối với người có công với cách mạng; tích cực đổi mới phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng” theo hướng phát triển những mô hình hay, việc làm tốt, mang lại hiệu quả thiết thực nhằm nâng cao mức sống của người có công và gia đình người có công; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Mặt khác, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương cũng tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV và các Nghị quyết của HĐND tỉnh được thông qua tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII; tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn để nâng cao ý thức của người dân; phổ biến về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng; trách nhiệm của tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước nhằm góp phần phòng, chống tham nhũng; pháp luật về phòng, chống tra tấn và nội dung Công ước chống tra tấn; phổ biến các nội dung pháp luật tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của người dân, doanh nghiệp; thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2019.

Ngoài ra, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh cũng yêu cầu UBND cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai công tác hòa giải ở cơ sở năm 2019; tăng cường quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, nông thôn mới; tuyên truyền các tài liệu do Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh cung cấp trên hệ thống loa truyền thanh cấp xã và các thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố trong tháng 3/2019; chủ động triển khai các Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ PBGDPL theo các Kế hoạch chung được UBND tỉnh ban hành... 

N.Quý