Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính 
(Quang Binh Portal) - Ngày 18/3/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 336/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” trên địa bàn tỉnh năm 2019.
Kế hoạch nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho các đối tượng được PBGDPL của Đề án, góp phần phòng ngừa tội phạm, tái phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật khác...; đồng thời xác định nội dung cụ thể, phù hợp với thực tiễn và trách nhiệm của các ban, ngành, UBND các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ; thu hút mọi nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Theo đó, các nội dung sẽ được triển khai trong thời gian tới gồm: Xây dựng, ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp thực hiện Đề án năm 2019; điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng, nhu cầu phổ biến, giáo dục pháp luật của từng nhóm đối tượng; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung quy định có liên quan đến công tác PBGDPL thuộc phạm vi của Đề án; đổi mới, đa dạng hóa hình thức phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng, bảo đảm công tác PBGDPL đạt hiệu quả cao và đúng định hướng; xây dựng, học tập và nhân rộng mô hình điểm về PBGDPL cho các đối tượng của Đề án; biên soạn, phát hành tài liệu pháp luật, tài liệu nghiệp vụ, nghiệp vụ PBGDPL, chương trình PBGDPL để phục vụ cho công tác tuyên truyền PBGDPL thuộc phạm vi của Đề án; xây dựng chuyên mục PBGDPL cho các đối tượng của Đề án trên phương tiện thông tin đại chúng gắn với ứng dụng công nghệ thông tin.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, điều tra viên, kiểm sát viên, cán bộ phụ trách công tác pháp chế tại sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp; rà soát nhu cầu về trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ thực hiện Đề án và trang bị theo yêu cầu thực tế của cơ sở, địa phương bảo đảm đầu tư có trọng điểm, tiết kiệm, hiệu quả; khuyến khích, huy động sự tham gia của đoàn thể, tổ chức trong PBGDPL cho các đối tượng của Đề án.

Hồng Mến