Những kết quả quan trọng trong xây dựng nông thôn mới năm 2018 trên địa bàn huyện Lệ Thủy 
(Quang Binh Portal) - Qua thời gian triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), tính đến cuối năm 2018, toàn huyện Lệ Thủy đã có 04 xã về đích NTM, đưa số xã về đích NTM đạt 16/20 xã. Qua đó xuất hiện nhiều mô hình mới hoạt động hiệu quả, đời sống người dân được cải thiện.

Cùng với sự chung tay của cấp ủy, chính quyền và các hội đoàn thể, công tác tuyên truyền, vận động thực hiện xây dựng NTM được người dân đồng thuận cao. Năm 2018, toàn huyện đã huy động trên 220 triệu đồng, trong đó ngân sách sách Trung ương 32,5 triệu đồng; ngân sách địa phương hơn 13,7 triệu đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác 162 triệu đồng; người dân đóng góp 11 triệu đồng... Nguồn vốn đó góp phần cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện, hoàn thiện các tiêu chí NTM.

Để góp phần xây dựng NTM, công tác tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn huyện được triển khai thường xuyên, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây đựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Trong năm 2018, Đài truyền thanh - Truyền hình huyện đã thực hiện 23 trang truyền hình, 12 băng phát thanh trên đài tỉnh, 202 bài, 54 phóng sự, 14.894 tín các loại trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giảm nghèo bền vững đạt hiệu quả cao. Các mô hình điểm của tỉnh và huyện về thực hiện toàn diện những nội dung của cuộc vận động năm; xây dựng mới 43 mô hình, trong đó có 03 mô hình cấp tỉnh, 12 mô hình cấp huyện, 28 mô hình cấp xã; xây dựng NTM, Ngày Nông thôn mới đô thị văn minh, vận động lắp đặt 30 camera an ninh, xây dựng 03 hợp tác xã kiễu mẫu, 06 khu dân cư kiểu mẫu, 10 vườn hộ kiểu mẫu, 10 km đường tự quản kiểu mẫu, lồng ghép các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” , "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sổng văn hóa ở khu dân cư”, “Tuổi trẻ Lệ Thủy chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, phong trào “Đoàn viên, người lao động Lệ Thủy thi đua làm theo lời Bác”, “Gương mẫu thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh” với cuộc vận động xây dựng NTM, mô hình kiểu mẫu. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên phong trào xây dựng NTM đạt kết quả tích cực, làm chuyển biến căn bản nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên trong xây dựng NTM. Chương trình đã trở thành phong trào thi đua rộng khắp trong toàn huyện; người dân ngày càng tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia xây dựng NTM.

Trong năm 2018, Văn phòng Điều phối NTM đã tổ chức 09 lớp tập huấn với 462 người tham gia về các tiêu chí xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu, Vườn hộ kiểu mẫu cho Ban Chỉ đạo Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu của 06 thôn (thôn Phan Xá, xã Xuân Thủy; thôn Xuân Lai, xã Mai Thủy; thôn Tân Truyền, xã Tân Thủy; thôn Hòa Tân, xã Cam Thủy; thôn Long Đại, xã Trường Thủy; thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thủy); tập huấn về xây dựng vườn mẫu được lựa chọn làm điểm của huyện với 70 người tham gia; tập huấn tiêu chí xây dựng hợp tác xã kiểu mẫu cho 28 hợp tác xã với số lượng 70 người tham gia; tổ chức tập huấn sản xuất theo chuỗi giá trị cho 61 học viên, cán bộ nông nghiệp các xã và chủ trì thực hiện Dự án Phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị…

Hiện, toàn bộ 26/26 xã đã đạt tiêu chí quy hoạch. Các chương trình, dự án, đề án mà huyện đang triển khai đã phát huy tính gắn kết như: Công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống người dân tiếp tục được quan tâm, bằng cách lồng ghép và huy động tối đa các nguồn lực, toàn huyện đã đầu tư nâng cấp, xây mới đạt chuẩn 7,2 km đường liên xã; 9,72 km đường liên thôn; 22,05 km đường ngõ xóm; 12,3 km đường nội đồng đảm bảo đi lại thuận tiện; 6,58 km kênh mương đã được xây dựng, sửa chữa để phục vụ sản xuất; 17 công trình trường học đầu tư xây dựng, nâng cấp; 06 nhà văn hóa xã, thôn được xây dựng, sửa chửa; lắp đặt 12.088 m đường điện sáng; xây dựng 76 cổng chào và một số công trình khác như trạm y tế, nước sạch, chợ, điện...

Bên cạnh đó, nhóm tiêu chí nâng cao chất lượng đời sống nông dân cũng được quan tâm đúng mức. Đa số các hộ gia đình có nhà kiên cố, khang trang. Về tiêu chí nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm là 24.886 ha; tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 99.292 tấn, toàn huyện có trên 138 trang trại; 64 hợp tác xã. Ngoài ra, công tác phát triển ngành nghề nông thôn được huyện chỉ đạo thực hiện, trong đó tập trung đẩy mạnh phát triển các khâu như chế biến, bảo quản nông sản sau thu hoạch, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu sản phẩm, liên kết chuỗi giá trị. Ngành nghề nông thôn trên địa bàn huyện đã có những bước chuyển biến rõ rệt, giá trị sản xuất ngày càng tăng, chất lượng, mẫu mã sản phẩm đa dạng, nhiều ngành nghề mới được du nhập, tỷ lệ lao động có việc làm tăng lên.
Cùng với đó, huyện đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 với các chuỗi giá trị: Khoai gieo, cà chua, cá lóc, dứa, mướp đắng, mật ong, tinh bột nghệ, nấm, dầu tràm, ớt, gạo sạch. Ngoài ra, huyện tiếp tục hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu cho các sản phẩm nông sân, cải tiến mẫu mã bao bì cho sản phẩm làng nghề như khoai gieo, dưa lưới, cam mật, mướp đắng, nén, tinh bột nghệ, gạo...

Công tác y tế, phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nông dân có nhiều tiến bộ, 100% trạm y tế xã có bác sỹ công tác tại trạm. Hiện nay, có 21/20 xã đạt tiêu chí về y tế, chiếm 80,76%, 100% xã có tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 70%, 33.925/39.385 gia đình được công nhận Danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 86,1%; 144/156 đơn vị văn hóa, 176 thôn, bản được công nhận Danh hiệu Văn hóa qua hàng năm; 14 công trình cấp nước sạch tập trung đảm bảo cung cấp cho gần 9.400 hộ dân, 37.560 khẩu, 13/28 xã, thị trấn sử dụng hệ thống nước sạch, chiếm 46,43%.

Tiêu chí giáo dục và đào tạo được quan tâm, công tác phổ cập giáo dục, nâng cao tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS, THPT thực hiện đạt hiểu quả. Trong năm, huyện đã phối hợp với các đơn vị dạy nghề tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp 05 lớp với 170 học viên tham gia, tổng kính phí dạy nghề là 350 triệu đồng, tập trung vào các lớp chủ yếu như nuôi ong, nuôi và phòng trị bệnh cho gia cầm. Cùng với đó, toàn huyện có 23/26 xã đạt chuẩn về quốc phòng và an ninh, đạt tỷ lệ 88,46%.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được công tác thông tin, tuyên truyền ở một số xã chưa được quan tâm đúng mức nhất là tuyên truyền xây dựng mô hình mẫu, Ngày NTM do đó chưa huy động được sự vào cuộc của quần chúng Nhân dân; việc huy động vốn trong xây dựng NTM một số nơi không cao; xây dựng NTM một số nơi còn hình thức, chưa làm chuyển biến rõ nét về đời sống của người dân nông thôn, chỉ mới tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng; các mô hình kiểu mẫu chuyển biến không đều, nhiều xã chưa vào cuộc tích cực.

Năm 2019, huyện phấn đấu đạt 427 tiêu chí (tăng thêm 12 tiêu chí so với năm 2018, số tiêu chí tăng bình quân đạt 1,2 tiêu chí/xã, tiêu chí bình quân đạt 16,4 tiêu chí/ xã); 19 xã đạt chuẩn NTM; 01 - 03 xã đạt xã NTM nâng cao, trong đó xây dựng 01 xã NTM kiểu mẫu; 01 - 02 khu dân cư đạt khu dân cư kiểu mẫu; 01 - 02 hợp tác xã kiểu mẫu; 10 km đoạn đường kiểu mẫu; 30 - 40 vườn hộ kiểu mẫu.

Để tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, huyện sẽ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động xây dựng NTM, phối hợp với UBMTTQVN huyện và các tổ chức đoàn thể triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020; đẩy mạnh triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình theo kế hoạch đề ra: rà soát quy hoạch xây dựng NTM của các xã, điều chỉnh, bổ sung phù hợp thực tế, đảm bảo quy hoạch có tính khả thi; huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, huyện; tích cực hơn nữa việc huy động vốn từ doanh nghiệp, hợp tác xã, nguồn vốn từ các tổ chức kinh tế, xã hội khác; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình đảm bảo kế hoạch được thực hiện đúng tiến độ; xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, đồng thời khen thưởng kịp thời cá nhân, tập thể làm tốt.

Đặng Hà