Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử của các cơ quan HCNN trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
(Quang Binh Portal) - Cổng TTĐT tỉnh xin giới thiệu toàn văn dự thảo "Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử của các cơ quan HCNN trên địa bàn tỉnh Quảng Bình" để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức xin gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 21/4/2019 để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét ban hành.

Nhấn vào đây để xem toàn văn dự thảo.