Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Bình 
(Quang Binh Portal) - Cổng TTĐT tỉnh xin giới thiệu toàn văn dự thảo "Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Bình" để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức xin gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 23/4/2019 để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét ban hành.

Nhấn vào đây để xem toàn văn dự thảo.